9 лютого 2024

Head of Brand (Asia)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Розробляти та керувати стратегією бренду, а також відповідними елементами бренду, щоб максимізувати капітал бренду;
 • Розробляти ціннісну пропозицію;
 • Постійно відстежувати ефективність бренду та складати плани дій для прискорення зростання бренду;
 • Розробляти та проводити маркетингові кампанії 360 у ЗМІ, OOH, друкованих виданнях, радіо, офлайн-активаціях та онлайн-платформах, щоб переконатися, що продукт відповідає очікуванням клієнтів для зміцнення довіри до бренду;
 • Розробляти календар маркетингових комунікацій і медіа-планів;
 • Підготовлювати аналіз ефективності маркетингових кампаній та визначати напрямки покращення;
 • Аналізувати BHT, дослідження клієнтів і ринку, а також передавати свої знання в значущі дії;
 • Керувати потоком PR & ORM;
 • Співпрацювати з командами дизайну, продукту, CRM, медіабаю тощо, щоб забезпечити синхронізовану послідовну підтримку бренду;
 • Планувати бюджет;
 • Ефективно керувати командою.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи в бренд-маркетингу не менше 7 років;
 • Вища освіта в галузі маркетингу/менеджменту (буде плюсом);
 • Досвід побудови стратегій бренду та підтверджені результати зростання бренду;
 • Досвід виходу на нові ринки та формування впізнаваності бренду з нуля;
 • Досвід роботи з B2C напрямком (обов’язково);
 • Досвід з FMCG (буде плюсом);
 • Поглиблені знання англійської (як письмової, так і розмовної);
 • Добре знання Excel, Google Analytics, Similar Web, Pollfish, Hotjar;
 • Досвід управління проектами Asana/Jira.

Ми цінуємо:

 • Стратегічне, нестандартне та креативне мислення;
 • Глибокі аналітичні здібності, увагу до деталей;
 • Відмінні навички спілкування (включаючи міжкультурні) та презентації;
 • Навички вирішення проблем, багатозадачність;
 • Самоорганізованість та ініціативність;
 • Навички командного гравця.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Develop and manage brand strategy as well as corresponding brand elements to maximize the brand’s equity;
 • Develop value proposition;
 • Develop and execute 360 marketing campaigns across media, OOH, print, radio, off-line activations, and online platforms to ensure that products meet customers’ expectations and to build the credibility of the brand;
 • Develop marketing communications calendar and media plans;
 • Prepare the analysis of the marketing campaigns’ effectiveness and identify improvement areas;
 • Analyze BHT, customer, and market research and transfer insights into meaningful actions;
 • Manage PR & ORM stream;
 • Cooperate with design, product, CRM, and media buy teams to deliver synchronized, consistent brand support;
 • Constant track brand performance and prepare action plans for brand growth acceleration;
 • Plan budget;
 • Manage the team effectively.

We need your professional experience:

 • At least 7 years of experience in Brand Marketing;
 • University degree in Marketing/Management (would be a plus);
 • Experience in building brand strategies and proven brand growth results;
 • Experience in entering new markets and building brand awareness from scratch;
 • Experience with B2C direction (must have);
 • Experience with FMCG (would be a plus);
 • Advanced English;
 • Good knowledge of Excel, Google Analytics, Similar Web, Pollfish, Hotjar;
 • Experience with Asana/Jira project management.

We appreciate if you have those personal features:

 • Strategic, out of the box and creative thinking;
 • Profound analytical skills attention to detail;
 • Excellent communication (incl. intercultural) and presentation skills;
 • Problem-solving skills, multitasking;
 • Self-organized and proactive;
 • Team player skills.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn