30 жовтня 2023

CRM Manager

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

— Розробляти та впроваджувати стратегії CRM для казино та спортивних брендів, що охоплюють життєвий цикл клієнтів;
— Планувати та аналізувати рекламні кампанії для активації, утримання та повторної активації гравців;
— Створювати цільові сегменти для кампаній з використанням даних клієнтів;
— Формулювати та перевіряти гіпотези CRM за допомогою тестування A/B;
— Співпрацювати з командами дизайну та контенту для рекламних матеріалів;
— Забезпечувати своєчасні акції під час значущих подій;
— Впроваджувати підходи до активації гравців;
— Створювати автоматизовані воронки утримання клієнтів;
— Відстежувати ключові показники щотижня та щомісяця;
— Покращувати комунікаційні показники.

Нам потрібен твій професійний досвід:

— Досвід роботи у беттінгу/геблінгу;
— Досвід роботи з постачальниками послуг електронної пошти та CRM-системами;
— Сильні аналітичні навички зі здатністю інтерпретувати дані, аналізувати ефективність кампанії та надавати практичну інформацію;
— Володіння англійською на рівні мінімум B2.

Ми цінуємо:

— Стратегічне мислення та здатність вирішення конфліктів;
— Здатність мислити креативно, стратегічно, визначати та вирішувати проблеми;
— Відмінні навички спілкування.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

— Develop and execute CRM strategies for casino and sports brands, covering customer lifecycle;
— Plan and analyze promotional campaigns for player activation, retention, and reactivation;
— Create targeted segments for campaigns using customer data;
— Formulate and test CRM hypotheses through A/B testing;
— Collaborate with design and content teams for promotion materials;
— Ensure timely promotions during significant events;
— Implement player activation approaches;
— Build automated customer retention funnels;
— Monitor key retention metrics weekly and monthly;
— Improve communication metrics.

We need your professional experience:

— Background in gambling or betting;
— Experience with email service providers and CRM systems;
— Strong analytical skills with the ability to interpret data, analyze campaign performance, and provide actionable insights;
— Intermediate English proficiency.

We appreciate those skills and personal features:

— Strategic thinking and conflict resolution;
— Ability to think creatively, strategically, identify and resolve problems;
— Excellent communication and collaboration skills.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn