19 вересня 2023

Influencer Marketing Manager (Africa) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії впливу для підвищення впізнаваності бренду, залучення та конверсій;
 • Співпрацювати з міжфункціональними командами для визначення та проведення цифрових маркетингових кампаній, які відповідають стратегії бренду компанії та бізнес-цілям;
 • Визначати та взаємодіяти з відповідними впливовими особами на різних платформах соціальних медіа в африканському регіоні;
 • Координувати створення контенту, включаючи створення технічних завдань і скриптів для інфлюенсерів;
 • Відстежувати і аналізувати ключові показники ефективності (KPI), щоб вимірювати ефективність кампаній впливових людей і надавати практичну інформацію для оптимізації ефективності;
 • Проводити аналіз конкурентів, щоб визначити галузеві тенденції та можливості.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 1+ рік досвіду в influence marketing або суміжних сферах;
 • Глибоке знання платформ соціальних медіа та глибоке розуміння тенденцій впливу;
 • Досвід в імейл маркетингу та вміння користуватися відповідними інструментами;
 • Розуміння освновних показників цифрового маркетингу та вміння аналізувати ефективність кампанії;
 • Вміння використовувати маркетингові інструменти та платформи впливу;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate або вище;
 • Знання інструментів Google Workspace.

Ми цінуємо:

 • Відмінні навички спілкування та ведення переговорів для ефективної співпраці із зацікавленими сторонами;
 • Здатність розробляти інноваційні стратегії;
 • Творче мислення.


Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Develop and implement influencer marketing strategies to enhance brand awareness, engagement, and conversions;
 • Collaborate with cross-functional teams to define and execute digital marketing campaigns that align with the company’s brand strategy and business objectives;
 • Identify and engage with relevant influencers across various social media platforms in the African region;
 • Coordinate content creation, including the creation of technical tasks and scripts for influencers;
 • Monitor and analyze key performance indicators (KPIs) to measure the effectiveness of influencer campaigns and provide actionable insights to optimize performance;
 • Conduct competitor analysis to identify industry trends and opportunities.

We need your professional experience:

 • 1+ years of experience in influencer marketing or related fields;
 • Strong knowledge of social media platforms and a deep understanding of influencer trends;
 • Experience in email marketing and proficiency in using relevant tools;
 • Familiarity with the main digital marketing metrics and the ability to analyze campaign performance;
 • Proficiency in using influencer marketing tools and platforms;
 • Upper-intermediate level of English or higher;
 • Knowledge of Google Workspace tools.

We appreciate those skills and personal features:

 • Excellent communication and negotiation skills to effectively collaborate with stakeholders;
 • Creative thinking;
 • Ability to develop innovative strategies.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget, which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.