15 вересня 2023

Senior SEO Specialist (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Виконувати високорівневі дослідження за цільовими ГЕО: виявляти можливості для ранжування, групувати ключові слова та глибоко аналізувати наміри пошуку користувачів;
 • Складати підходи для довгострокового розвитку SEO веб-сайтів;
 • Готувати бюджетні плани, доводити їх необхідність, коригувати та оптимізувати витрати;
 • Співпрацювати з розробниками для внесення необхідних змін. Отримувати висновки з діяльності спостереження за SEO, ініціювати та брати участь у перепроектуванні веб-сайтів. Тісно співпрацювати з маркетинговими командами;
 • Проводити глибокий технічний аудит, включаючи швидкість сторінки, контент на сторінці та внутрішню структуру посилань.
 • Впроваджувати найкращі практики SEO;
 • Керувати впровадженням стратегії SEO. Співпрацювати з третіми агентствами, постачальниками та фрілансерами;
 • Виконувати постійні дослідження. Слідкувати за показниками веб-сайтів: збирати щотижневі та щомісячні статистичні дані з ключових SEO метрик, аналізувати відхилення, знаходити рішення та можливості;
 • Повідомляти про стратегію SEO та показники органічного каналу Директору з маркетингу.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 5+ років досвіду в SEO для Google;
 • Досвід у нішах ставок/грального бізнесу/знайомств/переписування статей;
 • Досвід використання білого/сірого/чорного методів SEO;
 • Бажано: досвід запуску проектів «з нуля»;
 • Глибоке розуміння роботи алгоритмів Google у відповідних нішах/ринках;
 • Глибоке розуміння принципів оновлень Google та як відновити позиції після санкцій;
 • Глибоке розуміння ключових показників конверсії трафіку та впливу SEO на них;
 • Рівень англійської мови — Upper-Intermediate;
 • Досвід управління внутрішніми спеціалістами та фрілансерами;
 • Здатність встановлювати довгострокові стратегічні цілі, створювати плани дій, слідкувати за прогресом та коригувати цілі;
 • Програмні інструменти: GA, Tableau, GSC, Ahrefs, SEMrush, Serpstat, Similarweb і т. д.; Google Workspace;
 • Системи управління завданнями (JIRA, Asana, Notion і т. д.).

Ми цінуємо:

 • Високу командну та самоорганізаційну здатність;
 • Відмінні письмові та усні комунікаційні навички.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Perform high-level research across target GEO(-s): identify opportunities to rank, perform keywords clustering and in-depth analysis of users search intent;
 • Outline the approach for the websites’ long-term SEO development;
 • Prepare budget plans, prove their necessity, adjust and optimize costs;
 • Work with developers to implement essential changes. Derive insights from SEO monitoring activities, initialize, and participate in website redesigns. Work in close collaboration with marketing teams;
 • Perform in-depth technical audit, including page speed, on-page content, and internal link architecture. Implement SEO best practices;
 • Manage the implementation of SEO strategy. Work with third-party agencies, vendors and freelancers;
 • Perform ongoing research. Track websites’ performance: collect weekly and monthly stats on key SEO metrics, analyze deviations, find solutions and opportunities;
 • Report regarding SEO strategy and Organic channel performance to Marketing Director.

We need your professional experience:

 • 5+ years experience in SEO for Google;
 • Experience in betting/gambling/dating/essay niches;
 • Experience in white/gray/black hat tactics;
 • Good to have: experience in launching projects from scratch;
 • Profound knowledge of how Google algorithms work in relevant niches/markets;
 • Deep understanding of Google updates principles and how to recover from penalties;
 • Deep understanding of key traffic conversion metrics and how SEO impacts them;
 • English — Upper-Intermediate;
 • Experience in managing in-house specialists and freelancers;
 • Ability to set long-term strategic goals, create action plans, track progress, and adjust goals;
 • Software Tools: GA, Tableau, GSC, Ahrefs, SEMrush, Serpstat, Similarweb etc; Google Workspace;
 • Task management systems (JIRA, Asana, Notion, etc.).

We appreciate those skills and personal features:

 • Strong teamwork and self-management qualities;
 • Excellent written and verbal communication skills.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.