GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
3 січня 2024

Senior Sales Manager (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

На посаді Senior Sales Manager ви відповідатимете за управління продажами та розвиток бізнесу в усіх продуктах GR8 Tech у секторі iGaming. Ви відіграватимете ключову роль у розширенні присутності компанії та збільшенні доходів у цій ключовій галузі. Ця посада вимагає відмінного розуміння індустрії iGaming, продуктів Sportsbook & Casino, конкурентів і клієнтів.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Знаходити та таргетувати новий бізнес за допомогою узгоджених методів використання наявних галузевих контактів, дослідження нових ринків та налагодження діалогу з потенційними операторами та зацікавленими сторонами в ігровій індустрії з інших юрисдикцій, такими як окремі мережі, торгові виставки та контакти з іншими постачальниками програмного забезпечення;
— Визначати потенційних клієнтів на основі заздалегідь визначених показників, а для стартапів — аналізувати фінансування та бізнес-план, USP та підхід до маркетингу;
— Розставляти пріоритети та залучати потенційних клієнтів на рівні керівників, брати на себе відповідальність за іноді складні переговори та вміти проводити їх з мінімальною підтримкою або без неї;
— Проводити перемовини та закривати угоди;
— Брати на себе відповідальність за весь цикл продажів і процес адаптації клієнта, включаючи контракти, інтеграцію та забезпечення ефективної передачі клієнта нашим внутрішнім стейкхолдерам;
— Організовувати та стимулювати внутрішніх стейкхолдерів до виконання завдань;
— Виявляти проблему, складати план реалізації, впливати на внутрішніх стейкхолдерів, керувати реалізацією, звітувати про прогрес;
— Контролювати досягнення цілей, оцінювати прогалини, впроваджувати стратегії для забезпечення дотримання термінів та прогнозованого доходу, а також інформувати внутрішні зацікавлені сторони про стан справ;
— Презентувати GR8 Tech та наші продукти/послуги;
— Просувати та відстоювати бренд GR8 Tech та цінності компанії на зовнішніх профільних заходах та у всіх відділах, з якими взаємодіє ця роль;
— Аналізувати ринкову інформацію та підтримувати розробку ринкової стратегії з внутрішніми зацікавленими сторонами;
— Надавати підтримку Head of Group Sales / Sales Director через управління дорученими проектами, навчання команди та забезпечення відповідності цілей команди стратегічним напрямкам;
— Сприяти встановленню, досягненню та перевиконанню планових показників.

Необхідний професійний досвід:
— Сильні навички ведення переговорів;
— Мінімум 2 роки досвіду роботи в продажах та отриманні доходу в SaaS бізнесі (досвід роботи в iGaming є перевагою);
— Відмінні навички міжособистісного спілкування з умінням будувати тривалі комерційні відносини з клієнтами;
— Здатність мислити стратегічно, особливо щодо вирішення проблем/питань;
— Чітке розуміння того, як досягати результатів у складному комерційному середовищі;
— Досвід ведення складних комерційних переговорів та укладання юридичних угод;
— Здатність визначати та працювати над новим потенціалом продажів;
— Технічна обізнаність з юридичними вимогами.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

As a Senior Sales Manager, you will be responsible for driving sales and business development efforts across all GR8 Tech products within the iGaming sector. You will play a pivotal role in expanding the company’s presence and revenue in this key area. The position requires an excellent understanding of the iGaming industry, Sportsbook & Casino products, competitors, and customers.

About your key responsibilities and impact:
— Identifying and targeting new business through the agreed methods of utilizing existing industry contacts, researching new markets, and creating a dialogue with potential operators and cross-jurisdictional stakeholders in the gaming industry such as individual networks, trade fairs, and contacts with other software suppliers;
— Qualifying leads based on pre-defined metrics and for start-up businesses, review funding & business plan, USP, and approach to marketing;
— Prioritizing and engaging prospects at an exec level, taking ownership of sometimes complex negotiations and the ability to execute them with minimal or without any support;
— Negotiating and closing deals;
— Owning the entire sales cycle and onboarding process including contracts, integration and ensure an effective handover of the client to our internal stakeholders;
— Organising and driving internal stakeholders to delivery;
— Identifying the problem, scope the delivery;
— Monitoring target progress, evaluating gaps, putting strategies in place to ensure deadlines and forecasted revenue are met, and keeping internal stakeholders updated;
— Presenting GR8 Tech and our products/services;
— Promoting and championing GR8 Tech’s brand and company values at external industry events and all departments that the role interacts with;
— Analyzing market intelligence and supporting market strategy development with internal stakeholders;
— Providing support to the Head of Group Sales / Sales Director through management of assigned projects, team training, and ensuring team targets align with strategic direction;
— Contributing towards setting, delivering, and exceeding targets.

Essential professional experience:
— Strong negotiation skills;
— At least 2 years of experience in selling and revenue generation in SaaS businesses (iGaming experience is a plus);
— Excellent interpersonal skills with the ability to build lasting commercial relationships with customers;
— Ability to think strategically, particularly with regard to problem-solving/issue management;
— Demonstrate a clear knowledge of delivering results in a complex commercial environment;
— Experience in complex commercial negotiations and legal agreements;
— Ability to identify and work on new sales potential;
— Technical awareness of legal requirements.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.