GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
22 грудня 2023

Creative Lead (вакансія неактивна)

Київ, за кордоном, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Розробляти концепції та реалізовувати креативні ідеї для різноманітних маркетингових матеріалів, включаючи рекламні кампанії, контент веб-сайтів та промо-матеріали;
— Встановлювати стандарти дизайну та забезпечувати загальне творче керівництво для інших членів команди;
— Керувати розвитком айдентики бренду та брендбуку;
— Підтримувати узгодженість бренду в усіх дизайнерських матеріалах та забезпечувати їх відповідність керівним принципам бренду компанії;
— Керувати командою дизайнерів та креативних копірайтерів, надаючи рекомендації та вказівки для забезпечення успішного завершення проектів.
— Співпрацювати з дизайнерами для створення маркетингових матеріалів, таких як рекламні ілюстрації, дизайн стендів для конференцій, презентації, графіка для соціальних мереж, кампанії електронною поштою тощо;
— Розвивати та підтримувати відносини із зовнішніми постачальниками, забезпечуючи виконання творчих проектів відповідно до графіку та бюджету;
— Контролювати хід проекту та регулярно інформувати зацікавлених осіб про хід проекту;
— Одночасно керувати кількома дизайнерськими проектами, забезпечуючи їхнє завершення вчасно та в рамках бюджету;
— Співпрацювати з іншими відділами, щоб забезпечити відповідність креативних проектів бізнес-цілям і завданням компанії;
— Управляти бюджетом, виділеним на дизайн-проекти, забезпечуючи економічно ефективні дизайнерські рішення;
— Вести документацію щодо процесів, рішень та змін у дизайні;
— Бути в курсі тенденцій, розвитку галузі та нових технологій, щоб гарантувати, що робота над кампанією залишатиметься передовою та актуальною.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років відповідного професійного досвіду роботи на творчих посадах, бажано в рекламному або креативному контент-агентстві з акцентом на інтегроване виробництво, включаючи онлайн та офлайн-контент, високоефективні поглинання дисплеїв, багаті медіа та платні соціальні кампанії;
— Досвід управління кампаніями в iGaming та/або B2B секторах є дуже корисним;
— Знання та досвід проведення креативних кампаній, орієнтованих на ринки ЄС;
— Необхідно мати портфоліо з різноманітними успішними креативними проектами;
— Сильні креативні та дизайнерські навички, включаючи володіння програмним забезпеченням та інструментами для дизайну;
— Вміле використання InDesign, Figma, Photoshop, Illustrator або інших інструментів візуального дизайну та фреймворків;
— Досвід роботи з продуктовим маркетингом, дизайнерами, PR та цифровим маркетингом для вдосконалення комунікації;
— Командний гравець із сильними комунікаційними та презентаційними навичками;
— Сильне творче бачення з увагою до бізнес-цілей;
— Розуміння принципів взаємодії бренду та споживача;
— Увага до візуальних деталей;
— Вміння дотримуватися дедлайнів та співпрацювати з командою;
— Досвід управління командою;
— Англійська мова на рівні Upper Intermediate або вище.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We’re currently seeking a Creative Lead to play a pivotal role in our marketing communications department, responsible for orchestrating and steering creative initiatives. In this role, you’ll oversee projects from inception to fruition, ensuring timely and budget-compliant delivery of all creative outputs. As the Creative Lead, you’ll be at the helm, guiding a team of designers and creative copywriters, and serving as the central point of contact for all creative endeavors.

About your key responsibilities and impact:
— Conceptualising and implementing creative ideas for diverse marketing materials, encompassing — advertising campaigns, website content, and promotional materials;
— Setting design standards and providing overall creative direction to other team members;
— Guiding an evolution of brand identity and brand book;
— Maintaining brand consistency across all design materials and ensuring that they align with the company’s brand guidelines;
— Leading a team of designers and creative copywriters, providing guidance and direction to ensure projects are completed successfully
— Collaborating with designers to craft marketing materials such as advertising artwork, conference booth design, presentations, social media graphics, email campaigns, etc;
— Developing and maintaining relationships with external vendors, ensuring that creative projects are completed according to timeline and budget;
— Monitoring project progress and providing regular updates to project stakeholders;
— Managing multiple design projects simultaneously, ensuring they are completed on time and within budget;
— Working collaboratively with other departments to ensure creative projects are aligned with business goals and objectives;
— Managing the budget allocated for design projects, ensuring cost-effective design solutions;
— Maintaining documentation of design processes, decisions, and revisions;
— Staying updated on trends, industry developments, and emerging technologies to ensure that campaign work remains cutting-edge and relevant.

Essential professional experience:
— 5+ years of relevant professional experience in creative roles, preferably at an advertising or creative content agency with an emphasis on integrated production including online and offline content, high-impact display takeovers, rich media, and paid social campaigns;
— Experience in managing campaigns within the iGaming and/or B2B sectors is highly advantageous;
Knowledgeable of and familiar with conducting creative campaigns targeted at EU markets;
— A portfolio showcasing a diverse range of successful creative projects is required;
— Strong creative and design skills, including proficiency with design software and tools;
— Proficient use of InDesign, Figma, Photoshop, Illustrator, or other visual design and wire-framing tools;
— Experience working with Product Marketing, designers, PR, and digital marketing to hone messaging;
— Team player with strong communication and presentation skills;
— Strong creative vision with attention to business objectives;
— Understanding of brand-customer interaction principles;
— Attention to visual details;
— Ability to meet deadlines and collaborate with a team;
— Experience in team management;
— Upper intermediate English or higher.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.