GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
22 грудня 2023

Deputy Chief Technology Officer (вакансія неактивна)

Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Ми шукаємо досвідченого та мотивованого інженера з хорошими управлінськими навичками, який допоможе нам впроваджувати різні аспекти технологічної та продуктової стратегії в компанії (ви також матимете змогу зробити свій внесок у розробку стратегії).

Обов’язки на цій посаді включають співпрацю з product managers, вдосконалення політик і стандартів компанії та впровадження їх у відділах по всій компанії, моніторинг розробки та обслуговування інфраструктури нашої платформи та модулів, забезпечення її стабільності, масштабованості та безпеки.

Ви співпрацюватимете з крос-функціональними командами та керуватимете реалізацією проектів, спрямованих на підтримку наших загальних бізнес-цілей.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
Організаційне лідерство:
— Брати участь у просуванні технологічних можливостей організації на різних конференціях;
— Визначати ролі та експертизу, необхідні для зростання нашої організації;
— Тісно співпрацювати з відділом кадрів над внутрішніми програмами грейдингу та наставництва;
— Очолювати внутрішні програми обміну знаннями для забезпечення середовища зростання інженерів;

Керівництво командою:
— Керувати командами інженерів як функціональний менеджер, сприяти розвитку культури співпраці та високої продуктивності, що означає: показувати приклад власним прикладом, наймати нових та просувати існуючих співробітників, які відповідають цій культурі, звільняти співробітників, які не хочуть слідувати культурі компанії;
— Встановлювати чіткі очікування щодо продуктивності, забезпечувати прозорий зворотній зв’язок та підтримувати членів команди та інженерних менеджерів, які хочуть розвивати свою кар’єру в компанії;
— Сприяти ефективній комунікації та координації всередині команди та між іншими відділами;

Технічна стратегія та дорожня карта:
— Брати участь у розробці та виконанні технічної стратегії та плану дій для команд під вашим прямим та непрямим керівництвом, узгоджуючи її з цілями та завданнями компанії;
— Співпрацювати з інженерними, продуктовими, дизайнерськими, бізнес, маркетинговими командами та командами з продажу, а також виводити нові продукти на ринок;
— Визначати можливості для інновацій та вдосконалення архітектури та інфраструктури платформ;
— Визначати та оцінювати стандарти якості наших продуктів та послуг (включаючи автоматизацію для оцінки стандартів та метрик) та інші стандарти, пов’язані з документацією, процесом розробки тощо;
— Просувати та інтегрувати стандарти в кожній команді, потоці та підрозділі;

Управління проектами:
— Визначати ключові частини цільової архітектури. Переконатися, що наші продукти досягають цілей арки якнайшвидше;
— Планувати, визначати пріоритети та керувати виконанням проектів, забезпечуючи своєчасну доставку та дотримання стандартів якості;
— Співпрацювати із зацікавленими сторонами для збору вимог, визначення обсягу проекту та встановлення реалістичних термінів;
— Контролювати хід виконання проекту, виявляти ризики та проблеми, а також проактивно впроваджувати рішення для подолання перешкод;

Міжфункціональна співпраця:
— Тісно співпрацювати з іншими інженерними командами, менеджерами продуктів та зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхні вимоги та врахувати їх у процесі розробки платформи;
— Сприяти розвитку культури співпраці та обміну знаннями між командами для забезпечення ефективної та результативної реалізації проектів;
— Надавати технічні рекомендації та підтримку міжфункціональним командам під час інтеграції їхніх систем з платформою;

Надійність та продуктивність платформи:
— Гарантувати стабільність, масштабованість та безпеку платформи шляхом впровадження найкращих практик та систем моніторингу;
— Просувати ініціативи, спрямовані на оптимізацію продуктивності, доступності, часу відгуку та витрат платформи;
— Розробляти та відстежувати ключові показники ефективності (KPI) для вимірювання надійності та продуктивності платформи, а також вживати необхідних заходів для досягнення або перевиконання поставлених цілей.

Необхідний професійний досвід:
— 7+ років у розробці програмного забезпечення;
— 3+ роки практичного досвіду роботи в складних багатостекових екосистемах;
— 3 роки досвіду в інженерному менеджменті;
— Досвід управління великими складними проектами;
— Сильні навички управління конфліктами;
— Хороші навички управління часом;
— Здатність прагматично справлятися з декількома ініціативами, ролями та обов’язками, що виконуються паралельно;
— Досвід хмарної розробки в публічних хмарах;
— Досвід створення MVP та рефакторингу великих складних платформ;
— Рівень англійської мови — Intermediate+.

Буде плюсом:
— Розуміння різних топологій команд;
— Розуміння систем з високим навантаженням та моделей стійкості;
— Досвід роботи на керівній посаді.

Особисті якості:
— Проактивність та відповідальність;
— Бажання вчитися та вдосконалюватися;
— Вміння вирішувати проблеми за своєю природою;
— Глибоке розуміння того, як правильно співпрацювати;
— Контрибутор за своєю природою;
— Здатність пояснити, що таке лямбда-функція нетехнарю або вашій бабусі :)

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We are seeking an experienced and motivated engineer with solid management skills who will help us enforce various aspects of tech and product strategy in the company (you will be able to contribute to strategy as well).

The responsibilities of this role include collaborating with product managers, improving company policies and standards and enforcing them in departments across the company, overseeing the development and maintenance of our platform and modules infrastructure, and ensuring its stability, scalability, and security.

You will collaborate with cross-functional teams, and drive the execution of projects to support our overall business objectives.

About your key responsibilities and impact:
Organizational Leadership:
— Taking part in promoting organization tech exposure at various conferences;
— Identifying roles and expertise required for our organization’s growth;
— Working closely with the HR department on internal grading and mentorship programs;
— Leading internal knowledge-sharing programs to ensure engineers’ growth environment;

Team Leadership:
— Managing teams of engineers as a functional manager, fostering a collaborative and high-performing culture, meaning: show example by yourself, hire new and promote existing; employees that match this culture, fire employees that do not want to follow company’s culture;
— Setting clear performance expectations, providing transparent feedback, and supporting team members and engineering managers who want to develop their careers in the company;
— Facilitating effective communication and coordination within the team and across other departments;

Technical Strategy and Roadmap:
— Taking part in developing and executing the technical strategy and roadmap for teams under your direct and indirect management, aligning it with the company’s goals and objectives;
— Collaborating with engineering, product, design, business, marketing, and sales teams and introducing new products to the market;
— Identifying opportunities for innovation and improvement in the platforms architecture and infrastructure;
— Identifying and evaluating quality standards of our products and services(including automatization for standards and metrics evaluation) and other standards related to documentation, development process, etc.;
— Pushing and integrating standards in every team, stream, and division;

Project Management:
— Identifying key parts of the target architecture. Making sure that our products are getting to arch targets the fastest way possible;
— Planning, prioritizing, and managing the execution of projects, ensuring timely delivery and adherence to quality standards;
— Collaborating with stakeholders to gather requirements, define project scope, and establish realistic timelines;
— Monitoring project progress, identifying risks and issues, and proactively implementing solutions to overcome obstacles;

Cross-functional Collaboration:
— Collaborating closely with other engineering teams, product managers, and stakeholders to understand their requirements and incorporate them into the platform development process;
— Fostering a culture of collaboration and knowledge sharing across teams to ensure effective and efficient delivery of projects;
— Providing technical guidance and support to cross-functional teams during the integration of their systems with the platform;

Platform Reliability and Performance:
— Ensuring the stability, scalability, and security of the platform by implementing best practices and monitoring systems;
— Driving initiatives to optimize the platform’s performance, availability, and response times and costs;
— Establishing and tracking key performance indicators (KPIs) to measure the platform’s reliability and performance, and take necessary actions to meet or exceed targets.

Essential professional experience:
— 7+ years in software development;
— 3+ years of hands-on experience within complex multi-stack ecosystems;
— 3+ years experience in engineering management;
— Experience in managing large complex projects;
— Strong conflict management skills;
— Good time management skills;
— Ability to pragmatically handle multiple initiatives, roles, and responsibilities going in parallel;
— Experience in cloud-native development in public clouds;
— Experience in building MVPs and refactoring large complex platforms;
— English level — intermediate+.

Would be a plus:
— Understanding of different team topologies;
— Understanding of high load systems and resilience patterns;
— Executive position experience.

Personal features:
— Proactivity and responsibility;
— Willing to learn and improve;
— Problem solver by nature;
— Deep understanding of how to properly collaborate;
— Contributor by nature;
— Ability to explain what is lambda function to a non-tech person or your grandma :)

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.