GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
15 березня 2024

FP&A Analyst (вакансія неактивна)

Poland, Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Готувати та подавати фінансові звіти, включаючи щомісячні фінансові звіти, управлінські звіти та спеціальні аналізи;
— Здійснювати щоквартальну підготовку та подання бюджетних звітів, включаючи квартальне та річне бюджетування;
— Аналізувати відхилення та тенденції для визначення ключових факторів, що впливають на фінансові показники, та надавати інформацію керівництву;
— Співпрацювати з внутрішніми бізнес-партнерами, щоб зрозуміти їхні фінансові потреби та надати фінансову підтримку і рекомендації;
— Відстежувати та контролювати ключові показники ефективності (KPI), щоб оцінити фінансовий стан компанії та визначити сфери для покращення;
— Проводити фінансове моделювання та аналіз сценаріїв для оцінки потенційних бізнес-можливостей та ризиків;
— Допомогати в підготовці презентацій для вищого керівництва та зовнішніх зацікавлених сторін;
Надавати допомогу в процесах щомісячного, щоквартального та річного закриття фінансових звітів;
— Визначати можливості для вдосконалення процесів та впроваджувати найкращі практики для підвищення ефективності та результативності діяльності з фінансового планування та аналізу;
— Здійснювати моніторинг галузевих тенденцій, нормативно-правових актів та найкращих практик у сфері фінансового планування та аналізу.

Необхідний професійний досвід:
— Захоплення звітністю, бюджетуванням, аналітикою, роботою в Excel та автоматизацією;
— Ступінь бакалавра в галузі фінансів, бухгалтерського обліку, математики або суміжних галузях, або підтверджений практичний досвід та закінчені професійні курси. Ступінь магістра або професійна сертифікація є перевагою;
— Підтверджений досвід у фінансовому плануванні та аналізі, бюджетуванні та прогнозуванні;
— Сильні аналітичні навички зі здатністю збирати, організовувати, аналізувати та інтерпретувати фінансові дані;
— Володіння навичками фінансового моделювання та використання розширених функцій Excel;
— Хороші навички письмової та усної комунікації зі здатністю представляти складну фінансову інформацію нефінансовим стейкхолдерам;
— Сильна увага до деталей та вміння працювати з великими масивами даних;
— Здатність працювати самостійно та в команді у швидкому темпі;
— Знання фінансових систем та програмного забезпечення (1С, інструменти фінансового планування) є перевагою;
— Знання МСФЗ та стандартів фінансової звітності є перевагою;
— Робочий рівень володіння англійською та українською мовами, як усною, так і письмовою.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Декретна відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Preparing and presenting financial reports, including monthly financial statements, managing reports and ad-hoc analyses;
— Preparing budget reports and presenting every quarter, incl. quarterly and annual budgeting;
— Variance and trends analysis to identify key drivers of financial performance and provide insights to management;
— Collaborating with in-house business partners to understand their financial needs and provide financial support and guidance;
— Monitoring and tracking of key performance indicators (KPIs) to assess the company’s financial health and identify areas for improvement;
— Financial modeling and scenario analysis to evaluate potential business opportunities and risks;
— Assisting in the preparation of presentations for executive management and external stakeholders;
— Assisting with the monthly, quarterly, and annual financial closing processes;
— Identifying process improvement opportunities and implementing best practices to enhance the efficiency and effectiveness of financial planning and analysis activities;
— Monitoring industry trends, regulations, and best practices in FP&A.

Essential professional experience:
— Passion for reporting, budgeting, analytics, work in Excel and automatizations;
— Bachelor’s degree in finance, accounting, mathematics, or a related field, or proven practical experience and completed professional courses. Master’s degree or professional certification is a plus;
— Proven experience in financial planning and analysis, budgeting, and forecasting;
— Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and interpret financial data;
— Proficient in financial modeling and using advanced Excel functions;
— Good written and verbal communication skills, with the ability to present complex financial information to non-financial stakeholders;
— Strong attention to detail and ability to work with large datasets;
— Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment;
— Knowledge of financial systems and software (1C, financial planning tools) is preferred;
— Familiarity with IFRSs and financial reporting standards is a plus;
— Working proficiency level in English and Ukrainian, both spoken and written.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.