GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
21 листопада 2023

Middle Data Analyst (вакансія неактивна)

Київ, за кордоном, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Формулювати бізнес-вимоги до аналітичних рішень, визначати метрики вимірювання, обирати відповідну статистичну методологію, оцінювати ефективність моделі/кампанії та створювати презентаційні звіти;
— Розробляти інноваційні звіти та інформаційні панелі, які дозволяють легко зрозуміти маркетингову ефективність з першого погляду;
— Виявляти проблеми та можливості за допомогою аналізу даних та допомагати командам у розробці стратегічних рішень;
— Проактивно рекомендувати ідеї для оптимізації або підвищення ефективності роботи;
— Тісно співпрацювати з маркетинговим, фінансовим, продуктовим та аналітичним відділами для надання регулярних оновлень щодо ефективності всіх маркетингових каналів, які впливають на конвеєр залучення клієнтів та їхній внесок у дохід.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи маркетинговим аналітиком;
— Досвід роботи з Tableau та/або BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ роки практичного досвіду роботи з SQL;
— Сильне знання Excel;
— Досвід роботи з Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Досвід роботи з AWS Glue, Athena, S3;
— Досвід роботи з GIT (буде плюсом);
— Хороша письмова та розмовна англійська (Intermediate+).

Бажані навички та особисті якості:
— Відмінні аналітичні здібності та вміння вирішувати проблеми з пильною увагою до деталей;
— Розвинені комунікативні навички.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Formulating business requirements into analytic solutions, defining measurement metrics, selecting an appropriate statistical methodology, evaluating model/campaign performance, and creating presentation reports;
— Designing innovative reporting and dashboards that make it easy to understand marketing performance at a glance;
— Identifying problems and opportunities through data analysis and help support the teams in developing strategic solutions;
— Proactively recommending ideas for optimisation or improved efficiency in performance;
— Working closely across Marketing, Finance, Product, and Analytics to provide regular updates on the effectiveness of all marketing channels on acquisition pipeline and revenue contribution.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience working as a marketing analyst;
— Advanced in Tableau and/or BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ years of practical experience with SQL;
— Strong knowledge of Excel;
— Experience with Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Background in AWS Glue, Athena, S3;
— Expertise with GIT (will be a plus);
— Good written and spoken English (Intermediate+).

Desirable skills and personal features:
— Superior analytical and problem-solving abilities with keen attention to detail;
— Excellent communicative skills.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.