GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
14 вересня 2023

Machine Learning Engineer (вакансія неактивна)

Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Команда AI є частиною Data Platform Stream. Ми прагнемо бути в центрі прогресу в галузі машинного навчання та науки про дані. Основними напрямками нашої роботи є машинне навчання, рекомендаційні системи, оцінка систем, розширений аналіз даних та інші цікаві теми AI.

Наша команда складається з відданих професіоналів у галузі ML та DS. Ми підтримуємо культуру співпраці, обміну знаннями та сприятливе командне середовище.
Ми тісно співпрацюємо з іншими командами Data Platform, Frond End та Data Analyst, обговорюємо бізнес-цілі, співпрацюємо та обмінюємося знаннями.

Основним завданням ML-інженера буде розробка просунутих моделей на основі часових рядів і табличних даних, що відповідають нашим основним бізнес-потребам.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Розробляти та вдосконалювати моделі ML протягом усього їхнього життєвого циклу, від концептуалізації до розгортання;
— Ефективно співпрацювати з різними командами в рамках Платформи даних, забезпечуючи злагоджене виконання проекту;
— Брати участь у дослідженнях з метою виявлення та впровадження передових методів, зокрема, для моделювання часових рядів даних;
— Брати участь у безперервному навчанні та сесіях з обміну знаннями, підвищуючи колективний досвід команди;
— Забезпечувати створення високоякісного коду, оптимізованої продуктивності та масштабованих рішень.

Необхідний професійний досвід:
— Ступінь бакалавра в галузі комп’ютерних наук, науки про дані, статистики або суміжних галузях;
— 3+ роки практичного досвіду в галузі ML та DS для вирішення реальних завдань;
— Глибокі знання SQL для ефективного запиту та маніпулювання даними;
— Всебічне розуміння основних концепцій та фреймворків ML;
— Продемонстровані здібності до інжинірингу, що забезпечують безперебійне розгортання та масштабування моделі;
— Володіння мовою програмування Python з акцентом на створення ефективного та якісного коду;
— Знання технологій та платформ Big Data;
— Забеспечувати міцний фундамент у статистиці та теорії ймовірностей, необхідний для глибокої інтерпретації та аналізу даних;
— Володіння англійською мовою на рівні Intermediate+.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

The AI team is a part of Data Platform Stream. We are committed to the forefront of Machine Learning and Data Science advancements. The main areas of our work are Machine Learning, Recommender Systems, System Evaluation, Advanced Data Analysis, and other exciting AI topics.

Our team consists of dedicated ML and DS professionals. We champion a culture of collaboration, knowledge exchange, and a supportive team environment.
We work closely with other Data Platform teams, Frond End, and Data Analyst teams, discuss business goals, cooperate, and share knowledge.

The ML Engineer will be principally tasked with the development of advanced models surrounding time series and tabular data, aligning with our core business needs.

About your key responsibilities and impact:
— Developing and refining ML models throughout their lifecycle, from conceptualization to deployment;
— Collaborating effectively with various teams within the Data Platform, ensuring cohesive project execution;
— Engaging in research to uncover and implement cutting-edge techniques, particularly for time series data modeling;
— Participating in continuous learning and knowledge-sharing sessions, elevating the team’s collective expertise;
— Ensuring the production of high-quality code, optimised performance, and scalable solutions.

Essential professional experience:
— Bachelor’s degree in Computer Science, Data Science, Statistics, or a related field;
— 3+ years of hands-on experience in ML and DS, addressing real-world challenges;
— Profound expertise in SQL for effective data querying and manipulation;
— Comprehensive understanding of foundational ML concepts and frameworks;
— Demonstrated ability in Engineering, ensuring seamless model deployment and scalability;
— Proficiency in Python programming with an emphasis on producing efficient and high-quality code;
— Familiarity with Big Data technologies and platforms;
— Strong foundation in statistics and probability theory, essential for insightful data interpretation and analysis;
— Intermediate+ level of English.