GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
11 грудня 2023

Information Security Analyst (вакансія неактивна)

Київ, за кордоном, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Запроваджувати та підтримувати систему класифікації даних, включаючи розробку політик та процедур класифікації даних;
— Виявляти потенційні ризики для безпеки даних та розробляти стратегії для зменшення цих ризиків;
— Контролювати використання засекречених даних для забезпечення дотримання політик і процедур;
— Проводити аудит систем даних для виявлення вразливостей і рекомендувати стратегії для усунення цих вразливостей;
— Тісно співпрацювати із зацікавленими сторонами в організації, щоб забезпечити належну класифікацію всіх даних та вжиття заходів безпеки для захисту цих даних;
— Бути в курсі нових загроз, технологій та найкращих практик, пов’язаних з класифікацією та безпекою даних.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи аналітиком з ІТ-безпеки;
— Досвід роботи з класифікацією даних (досвід розробки та впровадження політик і процедур класифікації даних);
— Добре розуміння фреймворків безпеки даних, таких як ISO 27001, NIST та GDPR;
— Досвід роботи з інструментами DLP, які використовуються для моніторингу та запобігання несанкціонованій передачі конфіденційних даних;
— Добре розуміти регуляторні вимоги щодо захисту даних, включаючи GDPR, HIPAA та PCI-DSS.

Бажані навички та особисті якості:
— Сильні аналітичні навички — здатність аналізувати потоки даних, виявляти конфіденційну інформацію та визначати відповідні рівні засекречення;
— Відмінні комунікативні навички — вміння ефективно спілкуватися із зацікавленими сторонами на всіх рівнях організації, включаючи технічний та нетехнічний персонал;
— Увага до деталей — можливість приділяти пильну увагу деталям, оскільки навіть незначні помилки в класифікації даних можуть мати серйозні наслідки для безпеки даних.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Implementing and maintaining a classification system for data, including developing policies and procedures for data classification;
— Identifying potential security risks to data and developing strategies to mitigate those risks;
— Monitoring the use of classified data to ensure compliance with policies and procedures;
— Conducting audits of data systems to identify vulnerabilities and recommending strategies to address those vulnerabilities;
— Working closely with stakeholders across the organization to ensure that all data is classified appropriately and that security measures are in place to protect that data;
— Keeping up to date with emerging threats, technologies, and best practices related to data classification and security.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience as IT security analyst;
— Experience with data classification (experience in developing and implementing data classification policies and procedures);
— Good understanding of data security frameworks such as ISO 27001, NIST, and GDPR;
— Experience with DLP tools, which are used to monitor and prevent the unauthorized transmission of sensitive data;
— Good understanding of regulatory compliance requirements for data protection, including GDPR, HIPAA, and PCI-DSS.

Desirable skills and personal features:
— Strong analytical skills — the ability to analyze data flows, identify sensitive information, and determine appropriate classification levels;
— Excellent communication skills — the ability to communicate effectively with stakeholders at all levels of the organization, including technical and non-technical staff;
— Attention to detail — the capability to pay close attention to details, as even minor errors in data classification can have serious consequences for data security.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.