GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
18 вересня 2023

Head of Sport Business Unit (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Виклики цієї ролі:
— Позиціонувати та диференціювати нашу спортивну пропозицію B2B на конкурентному ринку;
— Сприяти зростанню доходів та максимізації прибутковості в сегменті B2B;
— Створювати та керувати високоефективною технологічною та операційною командою;
— Вести складні контрактні переговори з ключовими стейкхолдерами;
— Йти в ногу з галузевими тенденціями та найкращими практиками, щоб гарантувати, що наша пропозиція залишається інноваційною та конкурентоспроможною.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Бути націленим на збільшення доходів від B2B-продуктів на основі спортивних букмекерських контор;
— Керувати розробкою та управлінням нашої B2B-пропозиції спортивного букмекерства, включаючи визначення набору продуктів, ключових ринків, просування, маркетинг та продажі (спільно з відділами маркетингу та продажів);
— Управляти та керувати технологічною та операційною командою для створення найкращого продукту;
— Ефективно співпрацювати з крос-функціональними командами для розробки модульної платформи;
— Розвивати та підтримувати відносини з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи клієнтів, партнерів та галузевих експертів, у тому числі переговори щодо укладання контрактів;
— Визначати та відстежувати ключові показники ефективності для вимірювання успіху бізнес-підрозділу, контролю витрат;
— Бути в курсі галузевих тенденцій та найкращих практик у сфері спорту та ставок на спорт, а також вміти ефективно співпрацювати з професійною мережею.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років досвіду у сфері ставок на спорт, з акцентом на управлінні та керівництві командою;
— Глибоке розуміння грального b2b-ринку;
— Досвід продажів та передпродажної діяльності на ринку b2b;
— Вміння будувати та ефективно використовувати професійну мережу;
— Сильні лідерські якості та навички управління командою;
— Відмінні навички комунікації та співпраці зі здатністю ефективно працювати з міжфункціональними командами;
— Сильні аналітичні здібності та увага до деталей;
— Пристрасть до надання виняткового досвіду нашим клієнтам;
— Володіння українською або російською та англійською мовами є обов’язковим;
— Бажаний попередній досвід у сфері попередніх продажів або зв’язків з клієнтами з презентуванням заохоченням клієнтів до купівлі товару чи послуги.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We are seeking a highly motivated individual to join our team as the Head of Sport Business Unit. This role requires a dynamic and visionary leader passionate about driving revenue from sportsbook-based B2B products. As the Head of Sport Business Unit, you will be responsible for leading the development and management of our sportsbook B2B offering, including the strategic determination of product offerings, key target markets, and the implementation of effective promotion, marketing, and sales strategies in collaboration with our marketing and sales departments.

Challenges of this role:
— Effectively positioning and differentiating our sportsbook B2B offering in a competitive market;
— Driving revenue growth and maximizing profitability in the B2B segment;
— Building and leading a high-performing technology and operations team;
— Navigating complex contract negotiations with key stakeholders;
— Keeping pace with industry trends and best practices to ensure our offering remains innovative and competitive.

About your key responsibilities and impact:
— Keening on driving revenue from sportsbook-based b2b products;
— Leading the development and management of our sportsbook b2b offering, including determination of the set of products, key markets, promotion, marketing, and sales (joint effort with marketing and sales departments);
— Managing and leading a technology team and operations team — to build the best product;
— Effectively collaborating with cross-functional teams to develop to be a part modular platform;
— Developing and maintaining relationships with key stakeholders, including customers, partners, and industry experts; including contract negotiations;
— Defining and tracking key performance metrics to measure the success of the business unit, control the costs;
— Staying up-to-date with industry trends and best practices in sports and sports betting, and ability to work effectively with a professional network.
— Essential professional experience:
— 5+ years of experience in sports betting, with a focus on managing and leading a team;
— Deep understanding of the gambling B2B market;
— Experience in selling and pre-selling activities on B2B market;
— Ability to build and effectively use a professional network;
— Proven track record;
— Strong leadership and team management skills;
— Excellent communication and collaboration skills with the ability to work effectively with cross-functional teams;
— Strong analytical skills and attention to detail;
— Passion for delivering an exceptional experience to our customers.

Essential professional experience:
— 5+ years of experience in sports betting, with a focus on managing and leading a team;
— Deep understanding of the gambling B2B market;
— Experience in selling and pre-selling activities on B2B market;
— Ability to build and effectively use a professional network;
— Proven track record;
— Strong leadership and team management skills;
— Excellent communication and collaboration skills with the ability to work effectively with cross-functional teams;
— Strong analytical skills and attention to detail;
— Passion for delivering an exceptional experience to our customers;
— Proficiency in both Ukrainian or Russian and English is necessary;
— Prior experience in pre-sales or customer relations, involving the objective of showcasing and persuading customers to buy a product or service, is desirable.