GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
23 березня 2023

Director of Operations (вакансія неактивна)

Cyprus, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Як Director of Operations нашого performance marketing agency ти відповідатимеш за управління day-to-day діяльністю нашої компанії, драйвити стратегічний розвиток та забезпечувати успіх наших послуг, головним чином у індустрії азартних ігор. Ти рапортуватимеш безпосередньо CEO та тісно співпрацюватимеш з нашою executive team, щоб оптимізувати наші операції, упорядкувати процеси та досягати наших бізнес-цілей. Це захоплююча можливість очолити різноманітну команду крізь декілька відділів і побудувати успішний бізнес у динамічній та захоплюючій галузі.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти та впроваджувати операційні політики та процедури, які оптимізують ефективність і ефективність крізь усі відділи, включаючи affiliate management, media buying, seo, розробку маркетингових технологій, фінанси, аналітику, продажі та account management;
— Моніторити і покращувати операційну ефективність шляхом аналізу даних, вдосконалення процесів і управління командою;
— Очолювати та управляти командою керівників відділів для досягнення бізнес-цілей та стимулювання зростання, сприяння культурі співпраці, інновацій та постійного вдосконалення в усій організації;
— Співпрацювати з senior leadership для розробки та виконання стратегічного плану компанії, включаючи встановлення чітких цілей і метрик успіху;
— Наглядати за бюджетуванням, прогнозуванням та фінансовим аналізом для забезпечення фінансової стабільності та зростання, тісно співпрацюючи з фінансовим відділом;
— Моніторити і управляти ризиками для забезпечення дотримання нормативних вимог і мінімізації потенційних юридичних або фінансових питань;
— Будувати та підтримувати відносини із клієнтами, постачальниками та партнерами для підтримки розвитку бізнесу, тісно співпрацювати з відділом продажів та account management;
— Забезпечувати дотримання наших основних цінностей щодо людей, процесів і чітких цілей у всій організації, сприяння позитивному та продуктивному робочому середовищу.

Необхідний професійний досвід:
— Щонайменше п’ять років досвіду в operations management, бажано в digital marketing агентстві або суміжній галузі з акцентом на ефективний маркетинг в індустрії азартних ігор;
— Підтверджений досвід розробки та впровадження успішних операційних стратегій і стимулювання зростання бізнесу;
— Сильні лідерські навички зі здатністю керувати та мотивувати команди для досягнення цілей, включаючи досвід управління командами з 100+ співробітників;
— Відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем з акцентом на прийнятті рішень на основі даних;
— Виняткові навички спілкування, включаючи здатність формулювати складні ідеї та стратегії як для технічної, так і для нетехнічної аудиторії;
— Продемонстрована здатність співпрацювати з крос-функціональними командами та будувати міцні стосунки із зацікавленими сторонами;
— Сильна фінансова кмітливість з досвідом управління бюджетами та прогнозуванням, тісна співпраця з фінансовим відділом.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

As the Director of Operations of our performance marketing agency, you will be responsible for leading the day-to-day operations of our company, driving strategic growth, and ensuring the success of our services, mainly in the gambling industry. You will report directly to the CEO and work closely with our executive team to optimize our operations, streamline processes, and achieve our business goals. This is an exciting opportunity to lead a diverse team across multiple departments and build a successful business in a dynamic and challenging industry.

We invite those who fired up to:
— Developing and implementing operational policies and procedures that optimize efficiency and effectiveness across all departments, including affiliate management, media buying, search engine optimization, marketing technologies development, finance, analytics, sales, and account management;
— Monitoring and improving operational performance through data analysis, process improvement, and team management;
— Leading and managing a team of department heads to achieve business objectives and driving growth, fostering a culture of collaboration, innovation, and continuous improvement across the organization;
— Collaborating with senior leadership to develop and execute the company’s strategic plan, including setting clear goals and metrics for success;
— Overseeing budgeting, forecasting, and financial analysis to ensure financial stability and growth, working closely with the finance department;
— Monitoring and managing risk to ensure regulatory compliance and minimize exposure to potential legal or financial issues;
— Building and maintaining relationships with clients, vendors, and partners to support business growth, working closely with the sales and account management departments;
— Ensuring that our main values of people, processes, and clear goals are upheld throughout the organization, promoting a positive and productive work environment.

Essential professional experience:
— At least five years of experience in operations management, preferably in a digital marketing agency or related industry with a focus on performance marketing in the gambling industry;
— Proven track record of developing and implementing successful operational strategies and driving business growth;
— Strong leadership skills with the ability to manage and motivate teams to achieve goals, including experience managing teams of 100+ employees;
— Excellent analytical and problem-solving skills with a focus on data-driven decision making;
— Exceptional communication skills, including the ability to articulate complex ideas and strategies to both technical and non-technical audiences;
— Demonstrated ability to work collaboratively with cross-functional teams and build strong relationships with stakeholders;
— Strong financial acumen with experience managing budgets and forecasting, working closely with the finance department.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Social responsibility events;
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.