GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Middle .NET Developer for Payments Team (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Технології:
— net6 (we almost all services migrated from 3.1);
— PostgreSQL 12 and planing to migrate to 14;
— RabbitMQ, Kafka;
— ElasticSearch, Kibana, Grafana;
— Kubernetes, AWS;
— Docker;
— GitLab CI/CD.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти та підтримувати високонавантажену розподілену систему на основі мікросервісів;
— Писати, підтримувати та вдосконалювати модульні та інтеграційні тести;
— Аналізувати інфраструктуру і code bottlenecks, шукати рішення щодо цих питань.

Необхідний професійний досвід:
— Підтверджений досвід розробки комерційного програмного забезпечення 3+ років;
— Досвід роботи з системами контролю версій (Git);
— Написання якісного коду на C#, який зручно підтримувати (.NET Core, ASP.NET Core), добре розуміння OOP та SOLID, DDD, розуміння шаблонів проектування програмного забезпечення;
— Глибоке знання таких інструментів і технологій .NET: інструменти, бібліотеки, фреймворки;
— Досвід роботи з RDBMS/NoSQL: профілювання та трасування запитів, розуміння принципів індексування та транзакцій;
— Досвід роботи з message brokers: розуміння принципів роботи, використання паттернів;
— Хороші навички у debugging і profiling;
— Досвід написання модульних та інтеграційних тестів;
— Дотримуватися того факту, що не можна працювати без перевірки коду і розповсюджувати цю думку в маси :);
— Прагнення до вдосконалення існуючих рішень і підходів до реалізації функціональності.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід релізу продукту для FinTech (PCI DSS).

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

Tech Stack:
— net6 (we almost all services migrated from 3.1);
— PostgreSQL 12 and planing to migrate to 14;
— RabbitMQ, Kafka;
— ElasticSearch, Kibana, Grafana;
— Kubernetes, AWS;
— Docker;
— GitLab CI/CD.

We invite those who fired up to:
— Developing and maintaining high load, distributed system based on microservices;
— Writing, maintaining and fixing unit and integration tests;
— Analyzing infrastructure and code bottlenecks, looking for solutions to these problems.

Essential professional experience:
— Proven experience in commercial software development 3+ years;
— Experience with version control systems (Git);
— Writing good, maintainable C# code (.NET Core, ASP.NET Core), a good understanding of OOP and SOLID, DDD, understanding software design patterns;
— Strong knowledge of such tools and technologies .NET: tools, libraries, frameworks;
— Experience with RDBMS/NoSQL: query profiling and tracing, understanding principles of index and transactions;
— Experience with message brokers: understanding principles of work, use patterns;
— Good skill in code debugging and profiling;
— Experience in writing unit tests and integration tests;
— Adhere to the fact that you cannot work without code review and carry this message to the masses :);
— Striving to improve existing solutions and approaches to the implementation of functionality.

Desirable skills and personal features:
— Experience of the product release for FinTech (PCI DSS).

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.