GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
6 березня 2023

Middle Automation QA Engineer (Java) (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Наша команда працює над службами, призначеними для керування вмістом із обробкою даних для домену; зі службами, розробленими для подання даних до Front End за допомогою підходу Change Data Capture (CDC); впровадження нових функцій на основі вимог до продукту. Проект написаний з нуля на найновішому технологічному стеку з урахуванням динамічно масштабованих мікросервісів/кластерної архітектури.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Аналізувати та документувати фічі продукту та бізнес-вимоги;
— Працювати у крос-функціональній команді для гарантування якості розроблених систем;
— Брати участь у постійному вдосконаленні QA процесів у команді;
— Розробляти, підтримувати та виконувати автоматизовані тести усіх рівнів;
— Розробляти та підтримувати фреймворки автоматизації;
— Брати участь у підготовці до релізу (планування, повторне тестування, регресійне тестування, post-deploy підтримка);
— Співпрацювати з іншими командами;
— Бути активним членом команди, пропонувати вдосконалення процесів для підвищення якості продукту та продуктивності команди;
— Аналізувати основні причини failed tests та звітів щодо подій для вжиття коригувальних дій.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду тестування;
— 1+ рік досвіду в автоматизації тестування з Java;
Необхідні знання:
— Java 11+;
— RestAssured;
— TestNG;
— HTTP;
— REST, SOAP;
— JSON, XML.
— Розуміння концепцій мікросервісів;
— Досвід тестування бекенд-додатків;
— Досвід інтеграційного тестування;
— Сильні навички спілкування та investigation;
— Англійська — Intermediate.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід роботи з Kibana;
— Досвід роботи з rancher;
— Досвід роботи з GitLab CI/CD;
— Досвід роботи з ElasticSearch;
— Досвід performance тестування;
— Уміння ефективно писати тестову документацію (чек-листи, тестові кейси тощо);
— Досвід роботи з іншими мовами JVM (Scala) як плюс;
— Casino domain бекграунд як плюс.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

Our team is working on services designed for managing content with domain-specific data handling; with services designed for the representation of data to the Front End using Change Data Capture (CDC) approach; introducing new features based on product requirements. The project is written from scratch on the latest tech stack with dynamically scalable microservices/cluster architecture in mind.

We invite those who are fired up to:
— Analyzing and documenting features of the product and business requirements;
— Working in a cross-functional team to guarantee the quality of developed systems;
— Taking part in continuous improvements of QA processes in the team;
— Developing, maintaining and executing automation tests of all levels;
— Developing and maintaining automation frameworks;
— Taking part in release preparations (planning, re-testing, regression testing, post-deploy support);
— Collaborating with other teams;
— Being an active member of the team, suggesting improvements to the processes to increase the quality of the product and performance of the team;
— Root causes analyzing of failed tests and reports issues to take corrective actions.

Essential professional experience:
— 2+ years’ experience in testing;
— 1+ years’ experience in test automation with Java;
Required knowledge of:
— Java 11+;
— RestAssured;
— TestNG;
— HTTP;
— REST, SOAP;
— JSON, XML.
— Understanding of microservices concepts;
— Experience in backend apps testing;
— Experience in integration testing;
— Strong communication and investigation skills;
— Intermediate English level.

Desirable skills and personal features:
— Experience with Kibana;
— Experience with rancher;
— Experience with GitLab CI/CD;
— Experience with ElasticSearch;
— Experience with performance testing;
— Ability to effectively write test documentation (checklists, test cases, etc.);
— Experience with other JVM languages (Scala) as a plus;
— A casino domain background as a plus.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.