GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Media Analyst (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Оперативно, ситуативно та регулярно моніторити та аналізувати інформаційний простір;
— Оперативно аналізувати та відстежувати ризики в інформаційному просторі;
— Збирати, обробляти та систематизувати внутрішню та зовнішню інформацію;
— Готувати інформаційно-аналітичні замітки та звіти;
— Налаштовувати панелі та автоматизовані звіти в системах моніторингу;
— Надавати пропозиції щодо реагування на інформаційні загрози в медіа-сфері;
— Складати рекомендації щодо налаштування інформаційного простору.

Необхідний професійний досвід:
— Знання методів та інструментів для моніторингу та аналізу медіа та соціальних медіа;
— Знання медіаринку (українського та міжнародного), знання ринку азартних ігор буде перевагою;
— Досвід роботи з сервісами моніторингу та аналізу інформаційного простору (SemanticForce, YouScan та ін.);
— Здатність узагальнювати та систематизувати великі обсяги текстової інформації за короткий час;
— Можливість представити результати у зручному форматі для внутрішніх клієнтів;
— Досвід презентації результатів досліджень;
— Досвід участі в інформаційних кампаніях з нейтралізації репутаційних ризиків: від фіксації початкової операції кризи до надання рекомендацій щодо нейтралізації ризиків;
— Досвід формування та оцінки KPI в PR-проектах;
— Advanced рівень знання MS Excel (формули, крос-таблиці, діаграми, макроси), MS Word та MS PowerPoint;
— Досвід роботи з великими обсягами даних;
— Вміння аналізувати інформацію;
— Високий рівень англійської та української (російської) мов;
— Вища освіта.

Бажані навички та особисті якості:
— Сертифікати про навчання будуть додатковим плюсом;
— Системний підхід;
— Критичне мислення;
— Навички презентації.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who are fired up to:
— Operational, situational and regular monitoring and analyzing of the information space;
— Operational analyzing and risk tracking in the information space;
— Collecting, processing and systematizing of internal and external information;
— Preparing of information and analytical notes and reports;
— Customizing of dashboards and automated reports in monitoring systems;
— Providing suggestions for responding to information threats in the media field;
— Drawing up recommendations for adjusting the information space.

Essential professional experience:
— Knowledge of methods and tools for monitoring and analysing the media and social media;
— Knowledge of the media market (Ukrainian and international), knowledge of the gambling market will be an advantage;
— Experience with monitoring and analysis services of the information space (SemanticForce, YouScan, etc.);
— The ability to generalize and systematize large amounts of textual information in a short time;
— The ability to present the findings in a convenient format for the internal clients;
— Experience in presenting research results;
— Experience of participating in information campaigns to neutralize reputational risks: from fixing the initial operation of the crisis to giving recommendations for risk neutralization;
— Experience in the formation and evaluation of KPIs in PR projects;
— Advanced level of knowledge of MS Excel (formulas, cross tables, charts, macros), MS Word and MS PowerPoint;
— Experience in working with large amounts of data;
— Ability to analyze information;
— High level of English and Ukrainian (Russian);
— Higher education.

Desirable skills and personal features:
— Training certificates will be an additional plus;
— Systematic approach;
— Critical thinking;
— Presentation skills.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.