GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
7 березня 2023

Middle Data Scientist / Machine Learning Engineer (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Наш продукт — це платформа для виявлення махінацій, створена з нуля та спеціально розроблена для iGaming бізнесу. Наразі ми обробляємо, зберігаємо й аналізуємо понад мільярд подій на день за допомогою алгоритмів ML і графіків у режимі реального часу.

Як частина DS Team у Risk Stream ти працюватимеш зі складними викликами, використовуючи величезну різноманітність джерел даних (ставки, платежі, feeds, front-end дані тощо), деталізованих, збагачених і зібраних протягом тривалого часу.

Ти матимеш безпосередній вплив на:
— Інноваційне рішення для виявлення махінацій;
— Прогнозування в реальному часі;
— Процес збору даних;
— Стратегічний погляд і моделювання roadmap.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Аналізувати велику кількість даних для виявлення тенденцій, закономірностей, цінних ідей;
— Будувати, вдосконалювати та оцінювати моделі ML для різних типів махінацій;
— Деліверити та підтримувати моделі ML у продакшені;
— Співпрацювати з інженерами для досягнення обробки в реальному часі.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки відповідного досвіду створення та делівері моделей ML;
— Глибоке знання Python;
— Глибоке знання SQL;
— Розробка моделі з нуля (визначення проблеми, збір даних, розробка функцій, вибір моделі, валідація, налаштування, деплоймент тощо);
— Глибоке розуміння класичних алгоритмів ML;
— Хороші знання математики та статистики;
— Високий рівень персональної відповідальності, готовність комітитися у проекти замість завдань.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.
English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

Our product is a fraud-detection platform, built from scratch and specially designed for iGaming business. Currently we process, store and analyze over a billion events per day using ML and graph algorithms in real-time.

As a part of the DS Team within Risk Stream you will work with challenging problems using a huge variety of data sources (bets, payments, feeds, front-end data, etc.) detailed, enriched and collected for a long time.

You will have a direct impact on:
— Innovative solution for fraud detection;
— Real-time prediction;
— Data collection process;
— Strategic view and modeling roadmap.

We invite those who fired up to:
— Analyzing large amount of data to discover trends, patterns, valuable insights;
— Building, improving and evaluating ML models for different fraud types;
— Delivering and maintaining ML models in production;
— Collaborating with engineers to achieve real-time processing.

Essential professional experience:
— 2+ years relevant experience building and delivering ML models;
— Strong knowledge of Python;
— Strong knowledge of SQL;
— Developing a model from scratch (problem definition, data collection, feature engineering, model selection, validation, tuning, deployment, etc.);
— Deep understanding of classical ML Algorithms;
— Good knowledge of math and statistics;
— High level of personal responsibility, readiness to commit on projects instead of tasks.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.