GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
27 лютого 2023

Talent Partner for Customer Support Team (вакансія неактивна)

Київ

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Підтримувати HR Бізнес Партнера у наданні професійних HR послуг і HR проектів, що створює додаткову цінність і забезпечує ефективні рішення, орієнтовані на бізнес;
— Впроваджувати HR політики і процедури компанії в команди та надавати повну підтримку менеджерам і співробітникам з усіх HR питань;
— Консультувати та навчати менеджерів з питань, пов’язаних зі співробітниками;
— Тісно співпрацювати з менеджментом і співробітниками для покращення робочих взаємовідносин, будувати культуру, підвищувати продуктивність та забезпечувати підтримку у утриманні;
— Впроваджувати та підтримувати повний цикл процесів управління талантами (онбординг, контроль випробувального терміну, перформанс рев’ю , оцінка та розвиток, утримання, прощальні інтерв’ю, офбординг тощо);
— Забезпечувати послідовне та безперервне планування;
— Вести відповідні HR бази даних із записами про співробітників;
— Виявляти нові HR-практики, які можна запровадити, вносити пропозиції щодо модифікацій існуючих практик, які могли б зменшити ризики утримання та підвищити залученість працівників.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду на посаді HRM/People Partner/HR спеціаліста, бажано для команд Customer Support;
— Досвід і продуманий підхід у наданні HR-підтримки та HR-консалтингу для команд із чисельністю 300 осіб;
— Досвід побудови та впровадження HR-процесів та розробки HR-інструментів;
— Розуміння основних HR-метрик і велика любов до HR-аналітики та HR-дашбордів;
— Досвід роботи в міжнародному середовищі буде плюсом;
— Досвід побудови та впровадження культури та процесів «remote first» буде плюсом;
— Рівень англійської мови вище середнього буде плюсом.

Бажані навички та особисті якості:
— Відмінні навички тайм-менеджменту і ведення переговорів, організаційні та аналітичні навички;
— Відсутність «доглядальницької» установки та мислення;
— Сильні навички вирішення проблем і прийняття рішень;
— Здатність працювати у Agile, гнучкість і здатність надавати рішення, орієнтовані на бізнес;
— Уміння ефективно спілкуватися з усіма рівнями колег, високий рівень командної роботи та нетворкінгу.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We invite those who fired up to:
— Supporting the HR Business Partner in the delivery of professional HR services and HR projects that adds value and delivers effective business-focused solutions;
— Implementing Company HR policies and procedures into teams and providing full support to managers and employees on all HR issues;
— Consulting and coaching to managers on people-related issues;
— Working closely with management and employees to improve work relationships, build culture, increase productivity and providing retention support;
— Implementing and supporting a full cycle of talent management processes (onboarding, probation period control, performance review, assessment and development, retention, exit-interviews, offboarding, etc.);
— Providing succession planning;
— Keeping the relevant HR databases with employee’s records;
— Identifying new HR-practices that could be introduced or suggesting modifications to existing practices that could reduce retention risks and increase employees’ engagement.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience as HRM/People Partner/HR specialist, preferably for Customer Support teams;
— Experience and mature approach in providing HR support ad HR consulting for the teams with a headcount of 300;
— Experience in building and implementing HR processes and development of HR tools;
— Understanding of main HR metrics and big love for HR analytics and HR dashboards;
— Experience in an international environment will be a plus;
— Experience in building and implementing a «remote first» culture and processes will be a plus;
— Upper-intermediate level of English will be a plus.

Desirable skills and personal features:
— Excellent time management, organizational, negotiation, and analytical skills;
— No «babysitting» attitude and mindset;
— Strong problem-solving and decision-making skills;
— Ability to work in an agile, flexible way being capable to deliver business-focused solutions;
— Ability to communicate effectively with all levels of staff, high level of teamwork, and networking.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.