GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
21 лютого 2023

Senior Financial Analyst (вакансія неактивна)

Прага (Чехія)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Ми у пошуках досвідченого фінансового аналітика до нашої команди.

Ти будеш аналізувати фінансову та операційну ефективність бізнес-активів групи, оцінювати інвестиційні можливості та розробляти фінансові моделі для підтримки прийняття стратегічних рішень.

Обіймаючи цю стратегічну роль, тобі потрібно буде співпрацювати з усією організацією, щоб збирати інформацію та аналізувати ефективність бізнесу та стратегію.

У цій ролі ти будеш комунікувати з керівниками C-suite, і тобі знадобиться у нагоді вміння створювати чіткі, лаконічні, глибокі звіти з продуманими рекомендаціями.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Проводити регулярні огляди ефективності діяльності бізнес-активів групи та звітувати про ключові висновки для вищого керівництва;
— Аналізувати фінансові та операційні дані і створювати фінансові моделі для підтримки прийняття рішень;
— Надавати підтримку загального управління інвестиційними програмами;
— Проводити ринкові дослідження, аналіз даних, бізнес-аналітику та оцінку;
— Створювати фінансові моделі для оцінки інвестиційних можливостей;
— Виявляти можливості для підвищення продуктивності всієї організації;
— Надавати вищому керівництву аналітичну, прогнозну, звітну та проектну підтримку.

Необхідний професійний досвід:
— Ступінь бакалавра в галузі бізнесу, математики, фінансів, економіки чи суміжної галузі;
— Корпоративний фінансовий або інвестиційний досвід — 2+ років досвіду;
— Big4, Big3, консалтинг, інвестиційний банкінг, досвід VC/PE є перевагою;
— Перевірені знання фінансового моделювання, корпоративних фінансів та аналізу даних;
— Сильні кількісні та аналітичні можливості;
— Вміння працювати з електронними таблицями. Інструменти BI або аналізу статистичних даних є перевагою;
— Підприємницьке ставлення та бажання працювати в динамічній та успішній організації;
— Сильні організаторські здібності з вмінням працювати самостійно;
— Сильні презентаційні, звітні та комунікативні навички.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

We are looking for an experienced Financial Analyst to our team.

You will analyze financial and operational performance of the group’s business assets, evaluate investment opportunities and develop financial models to support strategic decision making.

This is a strategic role, you will be required to work collaboratively across the entire organization to collect information and analyze business performance and strategy.

At this role you will communicate with C-suite executives, you must be able to produce clear, concise, insightful reports with thoughtful recommendations.

We invite those who fired up to:
— Leading regular business performance reviews of the group’s business assets and report key findings for senior management;
— Analyzing financial and operational data and creating financial models for decision support;
— Supporting the overall management of the investment programs;
— Performing market research, data mining, business intelligence, and valuation comps;
— Creating financial models to evaluate investment opportunities;
— Identifying opportunities for performance improvement across the organization;
— Providing analytical, forecasting, reporting, and project support to senior management.

Essential professional experience:
— Bachelor’s degree in business, mathematics, finance, economics, or related field;
— Strong corporate finance or investment background is required — 2+ years of experience;
— Big4, Big3, consulting, investment banking, VC/PE background is advantage;
— Proven knowledge of financial modeling, corporate finance and data analysis;
— Strong quantitative and analytical capabilities;
— Proficiency with spreadsheets. BI or statistical data analysis tools are advantage;
— Entrepreneurial attitude and desire to work for a dynamic and successful organization;
— Strong organizational skills with the ability to work independently;
— Outstanding presentation, reporting, and communication skills.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.