GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
2 грудня 2022

Middle Full-Stack Developer for Unified BackOffice Squad (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Unified BackOffice Squad пропонує готові рішення для конфігурації та налаштування продуктів PM, а також інструменти та чіткі процеси для розширення цих рішень як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Власні продукти:
— Backoffice — нове рішення для налаштування продуктів PM для внутрішніх і зовнішніх користувачів. Базується на об’єднанні модулів, надає SDK, UI Kit, інструменти CLI та служби BE для створення та інтеграції панелей адміністратора різних груп продуктів як мікроінтерфейсів загальної оболонки;
— Сonfig Hub — інструмент для управління та дистрибуції складних конфігурацій FE JSON. Включає частини FE та BE;
— Translations Gateway — інструмент для дистрибуції перекладів у FE та приховування інтеграції зі сторонніми постачальниками перекладів;
— Auth Platform — група сервісів, що надають користувачам доступ до сайтів і додатків.

Технології: Typescript, ReactJS, Node.js, NestJS, S3, MongoDB.

Команда: 1 Scrum Master, 1 FE Team Lead, 2 FE розробники, 1 Full-stack, 1 BE розробник, 3
Manual QAs.

Project methodology — Scrum, 2-тижневі спринти.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти інтерфейс користувача та логіку для складних функцій/продуктів;
— Розробляти незалежні модулі для FE рішень на React;
— Розробляти Web SDK, CLI та інші інструменти для внутрішніх і зовнішніх споживачів;
— Підтримувати повний цикл розробки (від прийняття технічних вимог від BA/PO, перевірки коду — до здійснення змін у розробці);
— Брати участь у розробці backend мікросервісів;
— Комунікувати з менеджерами по продукту, пропонувати найкращі рішення та впливати на продукт.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи з комерційними проектами від 2 років;
— Глибоке знання Node.js / npm;
— Підтверджене знання екосистеми React;
— Підтверджені знання JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Підтверджений досвід у тестах;
— Підтверджений досвід роботи з TypeScript.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід мультибрендінгу single-core продуктів;
— Досвід роботи з мікроінтерфейсами та мікросервісами node.js;
— Функціональне програмування;
— Досвід роботи з Jest, React Testing Library;
— Досвід роботи з Git flow та GitLab, JIRA, Confluence;
— Досвід роботи з CI/CD, Docker, Nginx;
— Досвід роботи з інструментами (Webpack, Rollup);
— Досвід роботи з Redis / MongoDB / Rabbitmq / Kafka;
— Досвід управління конфігурацією та дистрибуцією.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Unified BackOffice Squad is about providing ready-made solutions for the configuration and customization of PM products, and providing the tools and clear processes for extending those solutions both for internal and external users

Owned products:
— Backoffice — a new solution for customizing PM products for internal and external users. Based on module federation, providing an SDK, UI Kit, CLI tools, and BE services to create and integrate admin panels of different product teams as micro front-ends to the common Shell;
— Сonfig Hub — a tool to manage and distribute complicated FE JSON configurations. Includes both FE and BE parts;
— Translations Gateway — a tool to distribute translations to FE and hide integrations with third-party translation providers;
— Auth Platform — a group of services providing user access to sites and applications.

Tech Stack: Typescript, ReactJS, Node.js, NestJS, S3, MongoDB.

Staff: 1 Scrum Master, 1 FE Team Lead, 2 FE developers, 1 Full-stack, 1 BE developer, 3 Manual QAs, and the team is extending.

Project methodology — Scrum. Preferably 2-week sprints.

We invite those who are fired up to:
— Developing a user interface and logic for complex features/products;
— Developing independent modules for a FE solution on React;
— Developing Web SDK, CLI, and other tools for the internal and external consumers;
— Supporting full development cycle (from accepting technical requirements from BA/PO, code reviewing — to deliver changes to production);
— Participating in developing of backend micro services;
— Closely communicating with product managers, providing best solutions and influencing the product.

Essential professional experience:
— Working experience with commercial projects over 2 years;
— Strong knowledge of Node.js / npm;
— Proven React ecosystem knowledge;
— Proven knowledge of JavaScript Core, ES6+, HTML5, CSS3;
— Proven experience in tests;
— Proven experience with TypeScript.

Desirable skills and personal features:
— Experience in multi-branding of single-core products;
— Experience with micro frontends and node.js microservices;
— Functional programming;
— Experience with Jest, React Testing Library;
— Experience with Git flow and GitLab, JIRA, Confluence;
— Experience with CI/CD, Docker, Nginx;
— Experience with build tools (Webpack, Rollup);
— Experience with Redis / MongoDB / Rabbitmq / Kafka;
— Experience with config management and distribution.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.