GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
30 листопада 2022

Senior Data Engineer for DataAPI team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

DataAPI — це ключовий продукт команди Data Platform, який дає змогу всій іншій частині платформи PM отримувати свіжі та актуальні дані для впровадження персоналізованого контенту, комунікацій і user journeys. Усі компоненти платформи, які використовують дані клієнтів у виробництві для покращення взаємодії з користувачем, потребують надійного джерела даних у реальному часі — DataAPI.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Очолювати процес проектування архітектури та розробки продукту Data API (включаючи моделювання даних), щоб відповідати очікуванням до продукту та технічним вимогам (пікове навантаження до 5-10K RPS);
— Підтримувати зовнішню (data contributors) і внутрішню (data providers) інтеграцію сервісів з DataAPI та підтримувати надійну роботу у виробничому середовищі;
— Розробляти, створювати та вдосконалювати різні функції продукту Data API;
— Регулярно проводити сесії декомпозиції та планування з командою;
— Забезпечувати технічну досконалість та еволюцію продукту як ключової частини системи;
— Управляти технічними backlog і debt;
— Установлювати технічні цілі та командні цілі на середньостроковий період;
— Підтримувати чітку та прозору as-a-code документацію;
— Менторити команду.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років досвіду Python / Data Engineer;
— Глибокі знання найкращих практик проектування та шаблонів програмного забезпечення;
— Практичний досвід роботи з проектування і впровадження RESTful API’s (Aiohttp, Flask, FastAPI);
— Практичний досвід роботи з job scheduling, task queues;
— Практичний досвід роботи з AWS S3, Athena, Aurora, Redshift;
— Практичний досвід роботи з Linux, Docker, Kubernetes;
— Досвід роботи з UnitTests, Integration Tests, Performance profiling;
— Знання щодо налаштування продуктивності SQL’s, Partitioning, Indexing;
— Досвід створення високонавантажених програм;
— Практичний досвід роботи з завданнями ETL, Data Warehousing;
— Розуміння кращих практик git flow;
— Виняткові навички вирішення проблем, технічні навички й аналіз даних;
— Глибокі знання основ Computer Science.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version:
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

DataAPI — is the key product of Data Platform team, that gives ability for all other part of PM platform get fresh and relevant data to implement personalized content, communications and user journeys. All components of platform that uses customer data in production for making greater user experience need to have reliable real-time source of data — DataAPI.

We invite those who fired up to:
— Lead designing architecture and development process of Data API product (including data modeling) to meet product expectations and technical requirements (peak load up to 5-10K RPS);
— Supporting external (data contributors) and internal (data providers) services integrations with DataAPI and maintaining reliable work in production environment;
— Developing, inception and improving different features of Data API product;
— Regularly implementing decomposition and planning sessions with team;
— Providing technical excellence and product evolution as it’s key part of system;
— Managing technical backlog and debt;
— Setting-up technical objectives and team goals for mid-term;
— Supporting clear, transparent as-a-code documentation;
— Team mentoring.

Essential professional experience:
— 5+ years experience Python / Data Engineer;
— Extensive knowledge of best practices in software design and patterns;
— Hands-on experience with designing, implementing RESTful API’s (Aiohttp, Flask, FastAPI);
— Hands-on experience with job scheduling, task queues;
— Hands-on experience with AWS S3, Athena, Aurora, Redshift;
— Hands-on experience with Linux, Docker, Kubernetes;
— Experience with UnitTests, Integration Tests, Performance profiling;
— Knowledge in performance tuning of SQL’s, Partitioning, Indexing;
— Experience in building high load applications;
— Hands-on experience with ETL, Data Warehousing tasks;
— Solid understanding of git flow best practices;
— Exceptional problem solving, technical and data analysis skills;
— Strong Computer Science fundamentals.

Desirable skills and personal features:
Hands-on experience with following technologies:
— Apache Airflow;
— NoSQL databases (Elasticsearch, Redis, MongoDB);
— Kafka, Kafka Connect;
— IaC: Terraform, Ansible;
— Data visualisation tools (Tableau, PowerBI, Superset, Grafana, Kibana etc.);
— Golang knowledge.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.