GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
14 лютого 2023

Senior Scala Developer for EVA Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Про наш продукт:
— Високонавантажена платформа обробки транзакцій (864 млн транзакцій на день із постійним зростанням);
— Реальний час;
— Динамічно масштабовані мікросервіси/кластерна архітектура.

Наша команда створює високонавантажену платформу обробки транзакцій у реальному часі з понад 605 млн транзакцій на день і продовжує зростати. Проект написаний з нуля на новітньому технологічному стеку з урахуванням динамічно масштабованих мікросервісів/кластерної архітектури. Ми є прихильниками TDD і Agile і шукаємо сильного розробника Scala, який прагне робити все правильно.

Технології: Scala, Akka(clustering, sharding, persistence), Play, Java 11, Spring webflux, Gradle, Sbt, GitLab CI, Kubernetes.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти інноваційні проекти з передовими технологіями;
— Доставляти надійне програмне забезпечення, практивувати надійний дизайн програмного забезпечення та глибокий перегляду коду;
— Розробляти нові функції для високонавантаженої платформи;
— Оптимізувати та вдосконалювати існуючі рішення;
— Постійно покращувати якість коду;
— Співпрацювати з іншими членами команди та командами у продуктовій компанії;
— Брати повну відповідальність за розроблені рішення;
— Брати участь в архітектурі мікросервісів у хмарному середовищі;
— Розвивати та розробляти набір мікросервісів у середовищі Agile;
— Індивідуальний підхід до професійного та кар’єрного росту (План розвитку особистості).

Необхідний професійний досвід:
— 3+ роки досвіду Scala;
— 5+ років розробки на Java;
— Akka (clustering, sharding, persistence), Play;
— CDC, CQRS, пошук подій;
— TDD;
— Знання принципів Agile;
— Командний гравець і здатність швидко навчатися.

Бажані навички та особисті якості:
— Знання Kubernetes і Docker;
— Досвід NoSQL DB (cassandra).

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!.

About our product:
— High load transaction processing platform(864M transactions per day and growing);
— Real-time;
— Dynamically scalable microservices/cluster architecture.

Our team is building a high load and real-time transaction processing platform with over 605M transactions per day and growing. The project is written from scratch on the latest tech stack with dynamically scalable microservices/cluster architecture in mind. We are a TDD and Agile followers and looking for a strong Scala Developer with a passion to do things right.

Tech stack: Scala, Akka(clustering, sharding, persistence), Play, Java 11, Spring webflux, Gradle, Sbt, GitLab CI, Kubernetes.

We invite those who fired up to:
— Developing innovative projects with advanced technologies;
— Shipping reliable software, practicing robust software design and in-depth code reviewing;
— Developing new features for high load platform;
— Optimizing and improving existing solutions;
— Continuous improving of code quality;
— Collaborating with other team members and teams at product company;
— Taking the end-to-end responsibility for solutions delivered;
— Taking part in architecting the microservices in the cloud;
— Developing and delivering the set of microservices in the Agile environment;
— Individual approaching to professional and career growth (Personal Development Plan).

Essential professional experience:
— 3+ years of Scala experience;
— 5+ years of Java development;
— Akka (clustering, sharding, persistence), Play;
— CDC, CQRS, event sourcing;
— TDD;
— Agile principles knowledge;
— Team-player and quick learner.

Desirable skills:
— Kubernetes and Docker knowledge;
— NoSQL DB experience (Cassandra).

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.