GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
13 січня 2023

HR Operations Director (вакансія неактивна)

Київ, Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

HR Operations Director є водночас стратегічним і практичним керівником, який сприяє плануванню та виконанню багатьох функцій управління персоналом. Звітуючи Chief Talent Officer, ця роль передбачає безпосередній менеджмент команди CnB, команди HR Admin, звітності, аналітики, персоналу. Це серце організації, яке підтримує все в порядку та забезпечує належну роботу.

Важливою частиною ролі є налагодження належних HR процесів у нових регіонах, які ми запускаємо, і впевненість, що ми можемо належним чином наймати, здійснювати платежі, мати конкурентні переваги на нових ринках.

Також важливо налагоджувати та підтримувати співпрацю з Remote співробітниками по всьому світу.

Крім того, ця роль передбачає тісну співпрацю з командою автоматизації HRIS, щоб ми мали показники та інформацію для прийняття рішень щодо ефективного залучення, узгодження, розвитку та утримання наших талантів. HR Operations Director має досвід розробки ефективних HR процесів і операцій, а також має талант аналізувати складні дані та розповідати бізнес-історію, і вирішувати проблеми за допомогою даних.

У цій ролі ви матимете можливість зробити значний вплив зі зростаючою глобальною компанією, працюючи з командою експертів.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Управляти командами з різною експертизою (CnB, HR Admin, Analytics, HR budgeting), контролювати розробку, delivery та адміністрування даних нашої системи HRIS;
— Проактивно співпрацювати з командою HR Applications для підтримки конфігурації HRIS, ATS і LMS, оновлень і бізнес-ініціатив;
— Бюджетувати та комунікувати із зацікавленими сторонами. Пропонувати та впроваджувати вдосконалення процесу бюджетування;
— Підтримувати HR бізнес-партнерів і управляти даними для всіх циклів HR планування;
— Управляти командою CnB і наглядати за функцією CnB з фокусом на поліпшення процесів, точності і відповідності, тісно співпрацювати із payroll командою;
— Вводити, впроваджувати та визначати області для покращення всіх HR транзакцій, процесів надання послуг, а також надавати рекомендації рішень;
— Забезпечувати, щоб усі пов’язані з Компанією адміністративні форми, звіти, процеси та аудити були заповнені точно, своєчасно та у відповідності до місцевих, державних, федеральних і провінційних нормативних актів щодо бенефітів, кадрового діловодства, аудитів і комплаєнсу;
— Покращувати процеси, включаючи оцінку існуючих систем і процедур, надавати рекомендації щодо змін і вдосконалень, а також впроваджувати зміни;
— Проводити консультації для визначення потреб користувачів, вимог до звітності та сфер, де процедури потребують оптимізації у середовищі, що швидко розвивається;
— Слідкувати за аналізом даних Human Capital та розробляти презентації для комунікації висновків про показники, тенденції та відхилення щодо Human Capital;
— Слідкувати за покращеннями, оновлювати планування для HRIS, використовувати ретельні методи тестування задля забезпечення плавного впровадження покращень;
— Виступати у ролі project lead для всіх нових проектів, пов’язаних із HR даними та системними змінами.

Необхідний професійний досвід:
— Мінімум 8+ років професійного досвіду роботи з персоналом, включаючи 3-5 років роботи управління складними програмами та проектами зі сфери HR;
— 5+ років advanced досвіду у HRIS/HR аналітиці;
— Сильні навички управління проектами: вміння керувати проектами, мотивувати команди та стимулювати виконання до досягнення необхідних результатів;
— Консультативні навички. Здатність будувати міцні партнерські відносини та впливати без авторитету, впевнено, ефективно та спільно;
— Навички крос-функціонального управління зацікавленими сторонами та ефективної комунікації на всіх рівнях організації;
— Досвід проведення аналізу різнорідних систем і надання стислих і змістовних історій через дані;
— Досвід роботи зі складними системами HRIS або HCM, включаючи модулі ATS, Performance Management, LMS і payroll modules для управління конфіденційною і чутливою інформацією співробітників і компанії;
— Здатність будувати відносини та довіру з внутрішніми та зовнішніми клієнтами. Бути «go-to» персоною та надійною підтримкою;
— Вміння працювати з конфіденційною інформацією та працювати в професійному середовищі;
— Уміння управляти вдосконаленнями процесів і системними змінами. Здатність запитувати «чому» та впливати на інших на пошук кращих рішень;
— Здатність розставляти завдання за пріоритетами для узгодження з конкретними термінами;
— Сильні вербальні та письмові навички спілкування, а також навички міжособистісного спілкування;
— Уміння управляти неоднозначністю, працювати незалежно і при цьому разом у командному середовищі і отримувати задоволення working smart;
— Глибоке знання системи Payroll та HRIS або HCM як super-user. Здатність керувати системами, отримувати та презентувати дані та аналіз для вирішення складних бізнес-завдань;
— Досвід роботи з системою 1С;
— Глибокі знання в Microsoft Office, у тому числі в Excel.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

The HR Operations Director is both strategic and hands on role leading and facilitating the planning and execution of multiple HR functions. Reporting to the Chief Talent Officer, this role will directly manage the CnB team, HR Admin team, reporting and analytics, and the HR operations function. It is the heart of the organization, which keeps everything in order and making sure things works properly.

The important part of the role is to establish proper HR operations in new regions that we launch and make sure we can properly hire, make payments, have competitive benefits on the new markets.

It is also important to establish and support cooperation with Remote employees all over the world.

In addition, this leader will closely work with HRIS automation team so we have the metrics and information to make decisions to effectively attract, align, develop and retain our talent. The HR Operations Director has experience in designing efficient HR processes and operations and a talent for analyzing complex data and telling the business story as well as solving problems through the data.

In this role, you will have the opportunity to make a meaningful impact with a growing global company working with a team of experts.

We invite those who fired up to:
— Managing teams with different expertise (CnB, HR Admin, Analytics, HR budgeting), this role will oversee the design, delivery, and administration of our HRIS system data;
— Proactively partnering with the HR Applications team to support HRIS, ATS and LMS configuration, upgrades, and business initiatives;
— Budgeting process and communicating with the stakeholders. Offering and implementing improvements to budgeting process;
— Supporting HR Business Partners and driving the data for all HR planning cycles;
— Managing the CnB team and overseeing the CnB function with a focus on process improvement, accuracy, and compliance, working closely with payroll team;
— Inputting, implementing, and identificating of problem areas for all HR transactions and servicing delivery processes and recommending solutions;
— Ensuring that all Company related administrative forms, reports, processes, and audits are completed accurately, timely and in compliance with relevant local, state, federal and provincial regulations for Benefits, HR Recordkeeping and audits and compliance;
— Process improving, including evaluating existing systems and procedures, providing recommendations for changes and improvements, and implementing changes;
— Consulting to determine user needs, reporting requirements, and areas where procedures need streamlining in a high-growth environment;
— Overseeing analysis of Human Capital data and developing presentations to communicate findings on Human Capital metrics, trends, and variances;
— Overseeing upgrades and updating planning for HRIS and using thorough testing practices to ensure that upgrades run seamlessly;
— Serving as the project leader for all new projects involving HR data and system changes.

Essential professional experience:
— Minimum 8+ years of professional HR experience including 3-5 years working on and preferably managing complex programs and projects with HR scope;
— 5+ years of advanced experience in HRIS/HR analytics;
— Strong project management skills; the ability to lead projects, motivate teams, and drive execution to the achievement of the right results;
— Consultative skills; the ability to build strong partnerships and to influence without authority, confidently, effectively, and collaboratively;
— Skills in cross-functional stakeholder management and effective communication across all levels of an organization;
— Demonstrated experience providing analysis from disparate systems and providing concise and meaningful stories through the data;
— Experience with multiple HRIS or HCM systems including ATS, Performance Management, LMS and payroll modules to manage employee’s and company sensitive information;
— Ability to build relationships and trust with internal and external clients. Be the «go-to» person and trusted support;
— Ability to handle confidential information and work in a professional environment;
— Lead process improvements and systems changes. Knack for questioning «why» and influencing others on better solutions;
— Ability to prioritize tasks to align with particular deadlines;
— Strong verbal and written communications skills, as well as interpersonal skills;
— Ability to manage ambiguity and independently, yet work collaboratively within a team environment and having fun while working smart;
— Strong knowledge of Payroll and an HRIS or HCM systems as a super-user. Able to manage systems and extract and present data and analysis to solve complex business problems;
— Experience with 1C system;
— Strong knowledge within Microsoft Office, including deep expertise within Excel.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.