GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
5 грудня 2022

Personal Assistant (Cyprus, Relocate) (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Забезпечувати повний адміністративний супровід для executive;
— Управляти календарем, координувати зустрічі та заходи;
— Укладати кореспонденцію, презентації, звіти, протоколи засідань тощо;
— Виступати у ролі продовження executive у заздалегідь визначених сценаріях і обставинах — відвідувати зустрічі, взаємодіяти із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами на всіх рівнях, реагувати та виконувати подальші дії від імені executive;
— Комплексно перевіряти та складати юридичні документи;
— Проводити предметні дослідження та аналітичну роботу;
— Управляти базами даних, shared drive і CRM системою;
— Організовувати комплексні подорожі;
— Управляти бюджетом та витратами;
— Виконувати обов’язки щодо координації проекту та персоналу;
— Допомагати з різними спеціальними проектами та завданнями.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років адміністративного досвіду підтримки C-Suite Executives;
— Вільне володіння англійською мовою — обов’язково, додаткова європейська мова — як перевага;
— Юридичний досвід або попередній досвід роботи у юридичному середовищі;
— Ініціативність, здатність працювати у швидкоплинному середовищі, ефективне управління пріоритетами;
— Відмінні навички усного та письмового спілкування, комфортність у спілкуванні з усіма рівнями зацікавлених сторін;
— Сильні навички співпраці та дипломатичні навички;
— Комфортність у спрямуванні інших до дедлайнів і результатів;
— Ефективні навички міжособистісного спілкування;
— Високий рівень відповідальності, конфіденційності та надійності;
— Технічна підкованість і вправність у вивченні нових навичок і програм.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Providing full administrative support to the executive;
— Managing the executive’s complex calendar, coordinating meetings, and events;
— Drafting correspondence, presentations, reports, minutes of the meetings, etc.;
— Acting as an extension of the executive in predetermined scenarios and environments — attending meetings, interacting with internal and external stakeholders at all levels, responding and following up on the executive’s behalf;
— Extensive legal documents reviewing and drafting;
— Substantive researching and analytical working;
— Managing databases, shared drive, and CRM system;
— Arranging complex travel itineraries;
— Budget administrating and expenses management;
— Performing project and staff coordination duties
— Assisting with miscellaneous ad hoc projects and tasks.

Essential professional experience:
— 5+ years of administrative experience ideally supporting C- Suite Executives;
— Fluent English is a must, additional European language is an advantage;
— Legal background or prior experience in the legal environment;
— Self-starter, able to work in a fast-paced environment while managing competing Priorities;
— Superior verbal and written communication skills, comfortable communicating with all levels and types of stakeholders;
— Strong collaborative and diplomatic skills;
— Comfortable driving others to deadlines and deliverables;
— Effective interpersonal skills;
— High level of integrity, confidentiality, and trustworthiness;
— Tech-savvy and adept at learning new skills and programs.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.