GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
29 листопада 2022

Information Security Specialist for IT Operations Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

У команді IT Operations, ти матимеш можливість швидко підвищити свої навички з точки зору професійного зростання та працювати з приблизно 300 унікальними продуктовими сервісами, великою інфраструктурою, хмарними службами/k8s/ELK та різноманітним набором сучасних технологій.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
Безпека постачальників — твоя головна мета:
— Проводити оцінку інформаційної безпеки партнерів і постачальників;
— Розробляти вимоги безпеки для партнерів/постачальників і контролювати їх імплементацію;
— Розробляти та впроваджувати заходи/процеси безпеки для забезпечення дотримання вимог (періодичні аудити, звітність, технічний контроль);
— Підтримувати та консультувати партнерів/постачальників щодо інцидентів безпеки та заходів;
— Розробляти принципи, політики і процедури інформаційної безпеки;
— Виступати у ролі проект менеджера для проектів з інформаційної безпеки.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи на посаді Information Security Specialist від 3-х років або на аналогічних посадах;
— Практичний досвід управління засобами контролю ІТ-безпеки у високорозподілених компаніях;
— Практичний досвід написання політик/процедур з ІТ-безпеки;
— Знання наступних стандартів: серії стандартів ISO 2700x, NIST, GDPR, PCI DSS;
— Сильні аналітичні та комунікативні навички, здатність глибоко занурюватися у деталі;
— Сильні навички письмового та усного спілкування англійською мовою.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

In IT Operations team, you’ll have an opportunity to level up your skills in terms of professional growth quickly, and to work with about 300 unique product services, large infrastructure, cloud services/ k8s/ ELK, and a diverse stack of modern technologies.

We invite those who fired up to:
You will be responsible for supplier’s security:
— Performing information security assessment of partners and suppliers;
— Developing of security requirements for partners/suppliers and following up of the requirements implementation;
— Designing and implementing security controls/processes to ensure requirements are met (periodical audits, reporting, technical controls);
— Supporting and consulting partners/suppliers about security incidents and measures;
— Developing information security principles, policies and procedures;
— Working as project manager for information security projects.

Essential professional experience:
— 3+ years’ experience of working as Information Security Specialist or similar position;
— Practical experience in management of IT security controls at highly distributed companies;
— Practical experience in writing of IT Security policies/procedures;
— Knowledge of following standards: ISO 2700x standard series, NIST, GDPR, PCI DSS;
— Strong analytical and communication skills, ability to dive deep into details;
— Strong written and verbal communication skills in English.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.