GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
2 лютого 2023

Senior .NET Developer for Journey Builder Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Про команду: Команда Journey Builder відповідає за створення CRM-рішення, яке дозволяє CRM-менеджерам розробляти та автоматизувати маршрути, які направляють клієнтів під час взаємодії з Parimatch або іншими B2B-партнерами.

Наразі ми зосереджуємося на:
— Підвищенні продуктивності всієї системи;
— Розширенні функціоналу, що дозволить будувати більш гнучкі шляхи взаємодії між менеджером і клієнтом;
— Розвитку нових видів взаємодії між CRM-менеджера і клієнтом.

Технології:
.NET6, EventStoreDB, PostgreSQL 14, EF Core, Kafka, Docker, Kubernetes, AWS, GitLab CI/CD.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти server-side продукт з використанням .NET 6, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Docker;
— Брати участь в архітектурному проектуванні та вирішенні найскладніших проектних завдань;
— Працювати над новими та поточними проектами.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід розробки комерційного програмного забезпечення 5+ років;
— Написання якісного, зручного у підтримці C# коду (.NET Core, ASP.NET Core), добре розуміння OOP та SOLID, DDD;
— Distributed application paradigms;
— Досвід написання мікросервісів та використання мікросервісної архітектури;
— Досвід роботи з message brokers: розуміння принципів роботи, використання патернів;
— Досвід написання модульних тестів та інтеграційних тестів;
— Досвід роботи з PostgreSQL, Redis, Kafka;
— Англійська: мінімум B1.

Ми піклуємось про:
Здоров’я
— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.


English version
Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

About the team: Journey Builder team is responsible for building a CRM solution that allows CRM managers to design and automate journeys that guide customers when interacting with Parimatch or another B2B partners.

Currently, we’re focusing on:
— Improving the performance of the entire system;
— Expansion of the functionality, which will allow building more flexible journeys for interaction between the manager and the customer;
— Development of new types of interaction activities between the CRM manager and the customer.

Tech Stack:
.NET6, EventStoreDB, PostgreSQL 14, EF Core, Kafka, Docker, Kubernetes, AWS, GitLab CI/CD.

We invite those who are fired up to:
— Server-side developing of product using .NET 6, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Docker;
— Taking part in architecture design and solving the most challenging project tasks;
— Working on new and current projects.

Essential professional experience:
— Proven experience in commercial software development 5+ years;
— Writing good, maintainable C# code (.NET Core, ASP.NET Core), a good understanding of OOP and SOLID, DDD;
— Distributed application paradigms;
— Experience in writing microservices and using microservice architecture;
— Experience with message brokers: understanding principles of work, use patterns;
— Experience in writing unit tests and integration tests;
— Work experience with PostgreSQL, Redis, Kafka;
— English: at least B1.

We care of your:
Health
— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.