GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
31 жовтня 2022

Senior Product Manager for Sport Stream (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Ми запрошуємо тих, хто заряджений:
— Взяти відповідальність за один із наших спортивних продуктів. Визначати, формувати та розвивати його стратегічну роль в рамках наших спортивних продуктів. Визначати кількісні показники для вимірювання успіху, налаштовувати та вести ітераційні процеси покращення;
— Очолювати команду розробників, співпрацювати з аналітиками, дизайнерами та UX дослідниками. Представляти свою команду у комунікації з крос-функціональних організаціями та стейкхолдерами;
— Проводити дослідження користувачів/тестування користувачів/інтерв’ю з користувачами разом з нашими дослідниками та створювати елементи дій на основі отриманих інсайтів;
— Виявляти поведінку користування продуктом, аналізувати показники, CJM і разом з нашими аналітиками продукту формувати гіпотези;
— Формувати беклог та проводити експерименти задля підвищення показників продукту на основі проаналізованих даних і висновків дослідників;
— Розвивати культуру продукту в усій організації, включаючи клієнтоорієнтований підхід до всіх видів активності і орієнтований на результат, спільний підхід включаючи усі департаменти задля дослідження продукту і його реалізації.

Необхідний професійний досвід:
— 2+ роки досвіду у ролі Product Manager;
— Визнані лідерські якості. Комунікабельність та сильні навички побудови відносин;
— Командний гравець, досвід у крос-функціональній роботі;
— Здатність генерувати та підтверджувати гіпотези. Уміння ефективно справлятися з неоднозначністю;
— Значний досвід управління B2C web & та мобільними продуктами;
— Визнаний досвід застосування методологій Service Design / Human-Centered Design / Customer Development;
— Відмінні навички аналізу, вирішення проблем і критичного мислення;
— Навички аналітики продукту. Досвід роботи з експериментальними методологіями (тести A/B тощо);
— Захоплення спортом;
— Досвід у спортивному букмекерстві, електронній комерції або B2C для масового ринку є плюсом;
— Досвід роботи з мультиринковими продуктами є перевагою;
— Експертиза у маркетингу або CRM є перевагою;
— Англійська мова — Upper Intermediate.

Ми піклуємось про:
Здоров’я
— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.


English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Assuming ownership of one of our Sports product areas. Defining, shaping and evolving its strategic role within our wider Sports product. Defining quantifiable metrics to measure success, set-upping & leading iterative improvement processes;
— Leading a development team, collaborating with analysts, designers and UX researchers. Representing the team in communication with cross-functional organizations and stakeholders;
— Conducting user researches/user testing/user interviews along with our researchers and creating action items based on obtained insights;
— Discovering product usage, analyze metrics, CJM and funnel along with our product analysts to form hypotheses;
— Forming a backlog and running experiments to increase product metrics based on analyzed data and insights from researches;
— Driving product culture across the organization, including a customer-centric approach to all activities and an outcome-driven, collaborative approach involving all departments in the business to product discovery and delivery.

Essential professional and personal skills:
— 2+ years of experience in a Product Manager role;
— Proven leadership. Clear communicator and have strong relationship building skills;
— Team player with proven ability to work cross-functionally;
— Able to generate and validate hypotheses. Can effectively deal with ambiguity;
— A strong track record of managing B2C web & mobile products;
— Proven experience of applying Service Design / Human-Centered Design / Customer Development methodologies;
— Excellent analytical, problem solving and critical thinking skills;
— Product analytics skills. Experience with experimentation methodologies (A/B tests, etc.);
— Passionate about sports;
— Sportsbook, e-commerce or mass market B2C experience is a plus;
— Experience working with multi-market products is a plus;
— Marketing or CRM expertise is a plus;
— At least Upper Intermediate English.

We care of your:
Health
— Medical and Sport compensation;
— Sport club participation;
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).
— Personal and professional growth

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.