GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
16 серпня 2022

International Lawyer (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Підтримувати діяльность групи компаній в різних регіонах, в тому числі з питань регулювання (СНД, Європа, Азія, Африка та ін.);
— Супроводжувати корпоративні/M&A та питання оподаткування;
— Супроводжувати питань, пов’язані з правами інтелектуальної власності;
— Супроводжувати знакові судові справи, адміністративні провадження;
— Узгоджувати спільні групові політики у регіонах.

Необхідний професійний досвід:

— Досвід консультування в якості юриста з питань корпоративного права/M&A або ринків капіталу чи регуляторного права або в групі компаній як юриста, що займається корпоративним правом/M&A/ринками капіталу/регуляторним законодавством 5+ років;
— Знання корпоративного, комерційного права, права цінних паперів та фондового ринку;
— Досвід роботи в міжнародних компаніях або за кордоном;
— Знання податкового законодавства та структурування податків є плюсом;
— Вільне володіння англійською мовою як письмово, так і усно.

Бажані навички та особисті якості:

— Увага до деталей;
— Ініціативна, проактивна, відповідальна людина;
— Хороші організаторські здібності та тайм-менеджменту.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Фінансова підтримка під час критичних ситуацій;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

Дозвілля

— Корпоративи та інші івенти (Pub Quiz, Carquest та ін.);
— PM Foundation (заходи соціальної відповідальності);
— Щотижневі заходи, спрямовані на культуру, мистецтво, розвиток soft skills.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Support the activities of the group’s companies in different regions, including incensing and other regulatory matters (CIS, Europe, Asia, Africa, etc.);
— Support of corporate/M&A and taxation matters;
— Support of matters related to intellectual property rights;
— Support of landmark court cases, administrative proceedings;
— Alignment of common group policies in regions.

Essential professional experience:

— Experience in consulting as a corporate/M&A or capital markets or regulatory lawyer or in a group of companies as a lawyer dealing with corporate/M&A/capital markets/regulatory 5+ years;
— Knowledge of corporate, commercial law, securities, and stock market law;
— Experience in international companies or abroad;
— Knowledge of tax law and tax structuring is a plus;
— Fluent command of the English language both written and oral.

Desirable skills and personal features:

— Mindfulness, Attention to detail;
— Initiative, proactive, responsible person;
— Good organizational and time-management skills.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.