GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
9 серпня 2022

Middle Front-End Developer for Gambling Team (вакансія неактивна)

Київ, Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Ми запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти користувальницький інтерфейс і бек-офіс за допомогою React;
— Бути задіяним у повному циклі розробки (від прийняття технічних вимог від BA/SA — до внесення змін у розробку);
— Моніторити та усувати технічну заборгованість;
— Постійно підвищувати якість коду;
— Проектувати архітектуру програм (мікросервіси);
— Тісно співпрацювати з іншими командами та бізнесом;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив.

Необхідний професійний досвід:

— 3+ роки комерційного досвіду розробки програмного забезпечення;
— 2+ роки комерційного досвіду розробки програмного забезпечення з React;
— Вміння швидко адаптуватись до чужого коду;
— Глибокі знання React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom, react-testing-library, react-query;
— Високий рівень знань WebAPI браузера (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— Досвід розробки продукту в комерційній експлуатації;
— Досвід роботи з CI/CD, Docker;
— Досвід написання фронтальних модульних тестів.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Develop a user interface and back-office using React;
— Full development cycle (from accepting technical requirements from BA/SA — to delivering changes to production);
— Monitoring and eliminating technical debt;
— Continuous improvement of code quality;
— Application architecture design (microservices);
— Work in close collaboration with others in a team and across the business;
— Participation in the development of product design principles and technical design for new initiatives.

Essential professional experience:

— 3+ years of commercial software development experience;
— 2+ years of commercial software development experience with React;
— Fast adaptability to another’s code;
— Strong knowledge of React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom, react-testing-library, react-query;
— Good knowledge of Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— The experience of product development in commercial operation;
— Experience with CI/CD, Docker;
— Experience in writing front-end unit tests.

Desirable skills:

— Experience with TypeScript.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sports club participation (football, running, basketball, or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— An individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops, etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.