GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
11 жовтня 2022

Middle .NET Developer for Payments Integrations Team (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Стек технологій:

.Net 6; PostgreSQL 12 and planing to migrate to 14; RabbitMQ, Kafka; ElasticSearch, Kibana, Grafana; Kubernetes, AWS; Docker; GitLab CI/CD.

Ми запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти та підтримувати високонавантажену розподілену систему на основі мікросервісів;
— Писати, підтримувати та виправляти модульні та інтеграційні тести;
— Аналізувати вузькі місця інфраструктури та коду, шукати рішення цих проблем.

Необхідний професійний досвід:

— Досвід розробки комерційного програмного забезпечення 3+ роки;
— Досвід роботи з системами контролю версій (Git);
— Написання якісного коду C#, який зручно підтримувати (.NET Core, ASP.NET Core), добре розуміння ООP та SOLID, DDD, розуміння шаблонів проектування програмного забезпечення;
— Глибоке знання таких інструментів і технологій .NET: інструменти, бібліотеки, фреймворки;
— Досвід роботи з RDBMS/NoSQL: профілювання та трасування запитів, розуміння принципів індексування та транзакцій;
— Досвід роботи з брокерами повідомлень: розуміння принципів роботи, використання шаблонів;
— Хороші навички налагодження коду та профілювання;
— Досвід написання модульних та інтеграційних тестів;
— Дотримання код рев’ю та запровадження в командах;
— Прагнення вдосконалювати існуючі рішення і підходи до реалізації функціоналу.

Бажані навички:

— Досвід релізу продукту для FinTech (PCI DSS).

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Tech Stack:

.Net 6; PostgreSQL 12 and planning to migrate to 14; RabbitMQ, Kafka; ElasticSearch, Kibana, Grafana; Kubernetes, AWS; Docker; GitLab CI/CD.

We invite those who fired up to:

— Develop and maintain high load, a distributed system based on microservices;
— Write, maintain and fix unit and integration tests;
— Analyse infrastructure and code bottlenecks, look for solutions to these problems.

Essential professional experience:

— Proven experience in commercial software development 3+ years;
— Experience with version control systems (Git);
— Writing good, maintainable C# code (.NET Core, ASP.NET Core), a good understanding of OOP and SOLID, DDD, understanding software design patterns;
— Strong knowledge of such tools and technologies .NET: tools, libraries, frameworks;
— Experience with RDBMS/NoSQL: query profiling and tracing, understanding principles of index and transactions;
— Experience with message brokers: understanding principles of work, use patterns;
— Good skill in code debugging and profiling;
— Experience in writing unit tests and integration tests;
— Adhere to the fact that you cannot work without code review and carry this message to the masses;
— Striving to improve existing solutions and approaches to the implementation of functionality.

Desirable skills and personal features:

— Experience of the product release for FinTech (PCI DSS).

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.