GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
9 серпня 2022

Talent Sourcer for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Взаємодіяти з потенційними кандидатами в професійних мережах і використовувати різні методи пошуку (наприклад, Boolean search);
— Координувати з хайрінг менеджерами для визначення вимог до посади;
— Надавати якісні послуги та розвивати міцні відносини з усіма ключовими зацікавленими сторонами;
— Розвивати список кадрів для майбутніх потреб найму;
— Вимірювати коефіцієнти конверсії, включаючи кількість пасивних кандидатів, які перетворюються на претендентів, запрошуються на співбесіди, отримують пропозиції та наймаються;
— Просувати бренд нашого роботодавця онлайн і офлайн;
— Вести бази даних кандидатів (наприклад, через нашу систему відстеження кандидатів);
— Спілкуватись з колишніми кандидатами щодо нових можливостей роботи.

Необхідний професійний досвід:

— 1+ рік комерційного досвіду роботи рекрутером або Talent Sourcer;
— Практичний досвід роботи з методами сорсингу (наприклад, наймання на соціальних платформах і створення логічних рядків пошуку);
— Базові навички проведення інтерв’ю та знання техніки проведення інтерв’ю;
— Знання сфери компетенції (стан ринку, тенденції, передовий досвід);
— Тверді навички усного та письмового спілкування;
— Вміння позитивно презентувати нашу компанію та відкрити ролі потенційним кандидатам;
— Досвід використання систем відстеження кандидатів (ATS), програмного забезпечення для підбору персоналу та баз даних кандидатів буде плюсом;
— Просунутий рівень англійської мови.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Interact with potential candidates on professional networks and use various sourcing techniques (e.g. Boolean search);
— Coordinate with hiring managers to determine position requirements;
— Provide superior service and develops strong relationships with all key stakeholders;
— Develop talent pipelines for future hiring needs;
— Measure conversion rates, including numbers of passive candidates who turn into applicants, get invited to interviews, get offers and get hired;
— Promote our employer brand online and offline;
— Maintain candidate databases (e.g. via our Applicant Tracking System);
— Communicate with past applicants regarding new job opportunities.

Essential professional experience:

— 1+ years of proven work experience as a Recruiter or Talent Sourcer;
— Hands-on experience with sourcing techniques (e.g. recruiting on social platforms and crafting Boolean search strings);
— Basic interviewing skills and familiarity with interview techniques;
— Knowledge of area of expertise (market status, trends, best practices);
— Solid verbal and written communication skills;
— Ability to positively present our company and open roles to potential candidates;
— Experience in using applicant tracking systems (ATS), recruiting software, and candidate databases will be a plus;
— Advanced level of English.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.