GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
10 березня 2023

Chief Information Security Officer (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

GR8 Tech у пошуках Chief Information Security Officer, який може взяти на себе leadership role у реагуванні на події пов’язані з безпекою у технологічній Компанії, холдингу GR8 Tech і в різних напрямках бізнесу.

Наш кандидат має успішно розвиватися у ситуаціях високого тиску, мислити і як нападник і як захисник, а також драйвити команди інженерів, розробників і бізнес-тіми вживати правильні дії у правильний час для зменшення ризиків. Ми шукаємо особистість, яка може балансувати технічні та бізнес-ризики та злагоджено досягати правильних результатів. Наш кандидат має пристрасть до інженерних рішень складних викликів безпеки, виявляє та заповнює прогалини з точки зору глибокого захисту, а також має хороше поєднання глибоких технічних знань і безперечного досвіду у Information Technology and Security.

Ми цінуємо широкі та глибокі технічні знання, зокрема в таких галузях: Network, Infrastructure, Software Security, Data Security, Security Governance and Risk Management, CICD Pipelines, DevSecOps, Cloud-Native Technologies and Cloud Infrastructure, Data Center infrastructure, Vulnerability Management, Application Security, Malware Analysis, Forensics, Security Operations, Incident Response, and emerging technologies.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Створювати, впроваджувати та реалізовувати обширні ІТ та Information Security стратегії для всієї організації, узгодженої з бізнес-цілями, технологічними викликами та загрозами;
— Виступати у ролі IT Security Evangelist, поширюючи Security practices та інформаційну безпеку серед співробітників, включаючи топ-менеджмент;
— Сильні навички менеджменту та team-building, включаючи здатність лідити декілька команд та драйвити проекти та ініціативи для кількох напрямків бізнесу;
— Консультувати, розробляти, впроваджувати системи безпеки корпоративного класу для середовищ розробки, як внутрішніх, так і зовнішніх до GR8 Tech;
— Узгоджувати стандарти компанії, фреймворки та security із загальною бізнес-стратегією та технологічною стратегією;
— Синхронізувати практики безпеки у Холдингу та його філіях;
— Виявляти, пом’якшувати та повідомляти про поточні та нові загрози для доступності послуг і конфіденційності даних;
— Розробляти елементи архітектури безпеки для зменшення загроз у міру їх появи;
— Лідити Security Risk Management процес та управляти безпекою. Виявляти прогалини у системі безпеки в існуючих і запропонованих засобах контролю та давати рекомендації щодо змін або покращень;
— Виняткові навички спілкування з різними аудиторіями — сильне критичне мислення, аналітичні навички та емпатія;
— Здібність пояснювати концепції безпеки як для вищого керівництва, так і для технічних/нетехнічних спеціалістів;
— Сильні лідерські навички, що надихають команди на успіх і розвиток;
— Високий рівень EQ.

Необхідний професійний досвід:
7-10 років досвіду в якості CISO / Security Leader;
— Досвід роботи в азартних іграх, ставках, геймдеві або e-commerce проектах/компаніях;
— Досвід керування кількома командами та підрозділом понад 15 співробітників;
— Досвід реагування на інциденти або усунення порушень безпеки, пом’якшення реальних атак;
— Досвід успішної реалізації проектів безпеки на рівні підприємства;
— Досвід впровадження доступу з нульовою довірою та безпечного керування доступом до пристроїв кінцевих користувачів;
— Досвід роботи як з власними хмарними середовищами (наприклад, AWS), так і з безпекою операцій DC;
— Англійська мова вище середнього, українська мова як плюс.

Бажані навички та особисті якості:
— Досвід управління SOC;
— Досвід роботи з CICD і Development Pipelines, досвід DevSecOps;
— Досвід роботи з Agile.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

GR8 Tech is looking for a Chief Information Security Officer, who can take on a leadership role in responding to security issues across the tech Company, general GR8 Tech Holding and various lines of business.

The right candidate must thrive in high-pressure situations, think like both an attacker and defender, and drive engineering, development and business teams to take the right actions in the right time frames to mitigate risks. We are looking for an individual who can balance technical against business risks and consistently drive for the right results. The candidate has passion for engineering solutions to complex security challenges, recognizes and fills gaps from a defense in-depth perspective. The candidate will also have a good mix of deep technical knowledge, a demonstrated background in Information Technology and Security.

We value broad and deep technical knowledge, specifically in these fields: Network, Infrastructure, Software Security, Data Security, Security Governance and Risk Management, CICD Pipelines, DevSecOps, Cloud-Native Technologies and Cloud Infrastructure, Data Center infrastructure, Vulnerability Management, Application Security, Malware Analysis, Forensics, Security Operations, Incident Response, and emerging technologies.

We invite those who are fired up to:
— Creating, implementing and actualizing an organization-wide IT and Information Security Strategy aligned with business goals, tech challenges and emerging threats;
— Acting as IT Security Evangelist spreading Security practices and information security awareness among the employees including top management;
— Strong managing and team-building skills, including the ability to lead several teams and drive projects and initiatives for multiple lines of business;
— Advising, designing, implementing enterprise-class security systems for production environments, both internal and external to GR8 Tech;
— Aligning company standards, frameworks and security with overall business and technology strategy;
— Synchronizing security practices across the Holding and its branches;
— Identifying, mitigating and communicating current and emerging security threats to services availability and data confidentiality;
— Designing security architecture elements to mitigate threats as they emerge;
— Leading Security Risk Management process and govern security posture. Identifying security design gaps in existing and proposed controls and recommending changes or enhancements;
— Exceptional communication skills with diverse audiences — strong critical thinking, analytical skills and empathy;
— Ability to explain security concepts both to the top management and tech\non-technical professionals;
— Strong leadership skills inspiring teams to excel and grow;
— High level of EQ.

Essential professional experience:
7-10 years of experience as a CISO / Security Leader;
— Experience in gambling, betting, gamedev or e-commerce projects/companies;
— Experience in managing several teams and unit of more than 15 employees;
— Experience with incident response or addressing security breaches, real-life attacks mitigation;
— Experience with successful enterprise-wide security projects execution;
— Experience with zero trust access implementation and management of end-user devices accesses in a secure manner;
— Experience with both proprietary cloud environments (i.e. AWS) and DC operations security;
— Upper-intermediate English, Ukrainian language is a plus.

Desirable skills and personal features:
— SOC management experience;
— Experience with CICD and Development Pipelines, DevSecOps experience;
— Experience with Agile design and project management methodologies.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.