Govitall — міжнародна компанія, однак більшість наших співробітників працює в Україні. Тут наші дім, наші сім’ї — все наше життя. Війна, яку веде проти нас росія — це геноцид українського народу. Немає виправдання діям окупантів, як і нема прощення. З першого дня вторгнення позиція нашої компанії — підтримувати Україну!
2 грудня 2022

Head of Marketing

Київ

Govitall — is the world’s largest international IT product company in the realm of educational projects and driving successful careers.

Now we are looking for the Head of Marketing to join our team!

As Head of Marketing, you will define and implement the digital marketing strategy and growth programs. Our marketing team included PPC managers, SEO specialists, copywriters, designers, affiliate managers, data analysts, and third-party suppliers.

This role requires a blend of strategic thinking and execution skills. You will work in close collaboration with the product management and sales team.

Requirements:

* You have 2+ years of experience in Agency, Digital Marketing, SaaS, or Lead Generation marketing.
* You have 2+ years of experience in actively running Digital Advertising(Facebook, Adwords)
* You understand technology and design well, including for ads, landing, and sales pages.
* 2+ years in a team lead role in marketing
* Ability to manage multiple projects simultaneously, Capable of working with numerous brands
* Excellent knowledge in sales funnels building
* A clear understanding of PPC, Facebook/Instagram, Google Ads, SMM, SEO, E-mail marketing
* Deep experience in SEO
* You are a data-driven maniac when developing marketing strategies and their correction. You have experience in PowerBi.
* Practice an ROI-driven approach to marketing and strong attention to detail
* Have practical ability to dive into a product and promote features, use cases, and value propositions to customers
* Have experience in affiliate marketing and referral programs
* You have been launching large-scale advertising campaigns and working with influencers.

Competitive advantage:

* Successful eCommerce case/s in the English-speaking market/s
* Have demonstrable experience in winning market share in a competitive market
* Experience in marketing automation

Responsibilities:

* You will work directly with the COO and fully own our omnichannel online presence and customer acquisition programs.
* Build and lead the team of the bests. Team-management: staff acquisition, goal setting, monitoring, results analysis, business process development, and motivation.
* Create and implement a marketing strategy for our established products & new features also. You will set clear objectives and goals, research and define target audiences, develop omnichannel marketing strategies, and measure adoption. You will also conduct customer research and apply your insights to these and other initiatives.
* Define and control the marketing budget for omnichannel marketing initiatives. Effective management of the marketing budget based on ROI and other metrics.
* Define and control the marketing metrics

What can we offer you?

-Partial coverage of health insurance/sports and professional development
— Paid vacation 18 days, sick leave 20 days
-Corporate English classes
— If necessary, consultations with our in-house psychologist

A few words about the stages of interaction;)

The 1st stage is a telephone screening with a recruiter
2nd stage — an interview with the Chief Operating Officer, Chief Growth Officer and recruiter
The 3rd stage is a test task
4th stage — meeting for the presentation of the test and discussion of details (optional)
If we matched everywhere- welcome to our friendly team, the HR team and a mentor will help you adapt. By the way, the trial period is 3 months.

We are waiting for you to join pur team!

Зараз компанія Govitall знаходиться в пошуку Head of Marketing!

На цій позиції ви будете визначати та впроваджувати стратегію цифрового маркетингу та програми розвитку. Тімка, з якою ви будете працювати-це топові спеціалісти, а саме- менеджери PPC, SEO спеціалісти, копірайтери, дизайнери, афіліатчики, аналітики даних та інші.
Ця роль вимагає поєднання стратегічного мислення та виконавчих навичок. Ви будете в тісній співпраці з відділом управління продуктами та відділом продажів.

Від кандидата ми очікуємо:

-Понад 2 роки досвіду роботи в агентствах, діджитал маркетингу, SaaS або маркетингу, пов’язаному із залученням потенційних клієнтів.
— 2+ роки досвіду в активній цифровій рекламі (Facebook, Adwords)
-Ви добре розумієтеся на технологіях і дизайні, зокрема реклами, цільових сторінок і сторінок продажу.
-2+ роки на посаді тімліда в маркетингу
-Можливість керувати декількома проектами одночасно, здатність працювати з багатьма брендами
-Відмінні знання з побудови воронки продажів
-Чітке розуміння PPC, Facebook/Instagram, Google Ads, SMM, SEO, E-mail маркетингу
-Глибокий досвід у SEO
-У вас є досвід роботи з PowerBi.
-Практика підходу до маркетингу, орієнтованого ROI, і велика увага до деталей
-Маєте практичну здатність занурюватися в продукт і просувати клієнтам функції, варіанти використання та цінні пропозиції
-Досвід роботи в афілійованому маркетингу та з реферальними програмами
-Досвід запуску масштабних рекламних кампаній та роботи з інфлюенсерами.

Буде плюсом:

-Успішні кейси по eCommerce на англомовний ринок
-Досвід завоювання частки ринку у конкурентних нішах
-Досвід автоматизації маркетингу

Обов’язки:

-Ви працюватимете безпосередньо з головним операційним директором і повністю володітимете нашими багатоканальними програмами онлайн-присутності та залучення клієнтів.
-Створюйте та керуйте командою найкращих. Командний менеджмент: набір персоналу, постановка цілей, моніторинг, аналіз результатів, розвиток бізнес-процесів, мотивація.
-Створюйте та реалізовуйте маркетингову стратегію для наших усталених продуктів, а також нових функцій. Ви поставите чіткі цілі та цілі, дослідите та визначите цільову аудиторію, розробите багатоканальні маркетингові стратегії та оціните прийняття. Ви також проведете дослідження клієнтів і застосуєте свої знання до цих та інших ініціатив.
-Визначайте та контролюйте маркетинговий бюджет для багатоканальних маркетингових ініціатив. Ефективне управління маркетинговим бюджетом на основі ROI та інших показників.
-Визначте та контролюйте маркетингові метрики


Що ми можемо вам запропонувати?


-Часткове покриття медичного страхування/спорту та підвищення кваліфікації
-Оплачувана відпустка 18 днів, лікарняні 20 днів
-Корпоративні заняття англійською
-При необхідності консультації психологом

Декілька слів про етапи взаємодії;)

1й етап-телефонний скрінінг з рекрутером
2й етап-співбесіда з Chief Operating Officer, Chief Growth Officer та рекрутером
3й етап-тестове завдання
4й етап-зустріч для презентації тестового та обговорення деталей (optional)
Всюди заметчилися- welcome до нашого дружнього колективу, команда HR та ментор допоможуть вам адаптуватися. До речі, випробувальний терімін складає 3 місяці.

Ми чекаємо на тебе!

LinkedIn