Founded in 1999 in Turkey, as a part of the Turkcell Group, Global Bilgi improves customer experience for brands with more than 16000 employees at 25 locations in Turkey and Ukraine.
10 травня 2024 Перша робота

Software Development Analyst (вакансія неактивна)

віддалено

Global Bilgi is a OMNI-channel outsourcing contact center with in-house IT development department and a mission to ensure fast, convenient and reliable customer service.

Founded in 1999 in Turkey, as a part of the Turkcell Group. Global Bilgi has started its operations in Ukraine in 2008 and now belongs to the three largest outsourcing contact centers in Ukraine, occupying 15% of the market.

By offering an individual approach and integrated solutions, Global Bilgi creates additional advantages for its clients in areas such as online service and support, telemarketing, technical support, complex outsourcing of business processes (back office), IT solutions development, recruiting and training management.

We boldly overcome challenges, scale and grow. We invite you to join us as a Software Development Analyst.

CURRENT TASKS:

 • Identification, collection, analysis and documentation of software requirements;
 • Formation of the product concept, development planning;
 • Creation and analysis of the technical task for development;
 • Control of the development process and acceptance of results;
 • Software testing and implementation;
 • Monitoring compliance of product functions with client expectations and initial specifications;
 • Creating and updating documentation for software products;
 • Analysis of offers on the market, decision-making on the development or purchase of a ready-made solution;
 • Integration of products into the company’s infrastructure, interaction with subcontractors, control of accounts, creation of accounts in 1C.

WE OFFER:

 • Official cooperation with an international company;
 • Established processes and transparent KPIs;
 • 100% remote work or a comfortable office equipped with everything you need;
 • Stable payments, we have no delays for more than 10 years;
 • We undertake training and development in the process of work;
 • Corporate culture, with care for employees;
 • Interesting tasks and openness to progressive solutions.

WHAT WE EXPECT FROM YOU:

 • Communicability, responsibility, proactivity;
 • Analytical and systemic thinking;
 • Skills in gathering, analyzing and documenting software requirements;
 • Creation of mockups;
 • Scheduling development hours;
 • Redmine, T-SQL, Excel, Powerpoint;
 • Knowledge in the field of information technologies (server operation, network, telephony);
 • Higher education or studies in the last courses;
 • Fluent Ukrainian, English intermediate and above.

Existing experience will be an advantage, lack of it is not a problem, we teach everything!

Send your resume and we will call you to discuss the details of future cooperation!

Acquaintance with us in social networks:

Site

FB

Instagram

Global Bilgi — це аутсорсинговий контакт-центр із власним відділом ІТ-розробки та завданням — забезпечити швидке, зручне та надійне обслуговування клієнтів.

Global Bilgi розпочав свою діяльність в Україні з 2008 році і зараз входить до трійки найбільших аутсорсингових контакт-центрів в Україні, займаючи 15% ринку.

Пропонуючи індивідуальний підхід та інтегровані рішення, Global Bilgi створює додаткові переваги для своїх клієнтів у таких сферах, як онлайн-сервіс та підтримка, телемаркетинг, технічна підтримка, складний аутсорсинг бізнес-процесів (бек-офіс), розробка ІТ-рішень, підбір персоналу та управління навчанням.

Ми сміливо долаємо виклики, маштабуємось і розвиваємось. Запрошуємо вас приєднатися до нас на посаді Software Development Analyst .

ПОТОЧНІ ЗАВДАННЯ:

 • Ідентифікація, збір, аналіз та документування вимог до програмного забезпечення;
 • Формування концепції продукту, планування розвитку;
 • Створення та аналіз технічного завдання на розробку;
 • Контроль процесу розробки та приймання результатів;
 • Тестування та впровадження програмного забезпечення;
 • Контроль відповідності функцій продукту очікуванням клієнта та початковим специфікаціям;
 • Створення та оновлення документації на програмні продукти;
 • Аналіз пропозицій на ринку, прийняття рішення про розробку або придбання готового рішення;
 • Інтеграція продуктів в інфраструктуру компанії, взаємодія з субпідрядниками, контроль облікових записів, створення рахунків в 1С.

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Офіційна співпраця з міжнародною компанією;
 • Налагоджені процеси та прозорі KPI;
 • Дистанційна робота чи комфортний офіс, забеспечений всім необхідним;
 • Стабільні виплати, більше 10 років не маємо затримок;
 • Беремо на себе навчання та розвиток в процесі роботи;
 • Корпоративна культура, з турботою до працівників;
 • Цікаві задачі та відкритівсть до прогресивних рішень.

ЧОГО МИ ОЧІКУЄМО ВІД ВАС:

 • Комунікабельність, відповідальність, проактивність;
 • Аналітичне та системне мислення;
 • Навички збору, аналізу та документування вимог до ПЗ;
 • Створення мокапів;
 • Планування годин розробки;
 • Redmine, T-SQL, Excel, Powerpoint;
 • Знання в сфері інформаційних технологій(робота серверів, мережа, телефонія);
 • Вища освіта або навчання на останніх курсах;
 • Вільна українська мова, англійська вище середнього.

Наявний досвід — буде перевагою, його відсутність — не проблема, всього навчаємо!

Надсилайте резюме і ми зателефонуємо для обговорення деталей майбутньої співпраці!

Знайомство з нами в соціальних мережах:

Сайт

FB

Instagram