Evergreen это продуктово-сервисная компания, мы делаем свои ИТ продукты (SaaS-сервисы) и проекты для наших клиентов. Работаем с международными, иностранными и крупными украинскими компаниями. Наша цель — создавать wow-результат для бизнеса клиентов, поэтому мы ценим инновационные подходы, креативность, и вовлеченность в процесс.
7 грудня 2022

iOS or Android & Flutter розробник Part-Time (вакансія неактивна)

Київ, віддалено $15–25

Хто ми?

Evergreen — продуктово-сервісна ІТ компанія — ми розвиваємо власті ІТ продукти та впроваджуємо їх у бізнес клієнта.

Компанія Evergreen шукає талановитого iOS or Android & Flutter розробника, який разом з mobile командою буде працювати над розвитком та покращенням продуктів компанії.

Наші продукти і що треба реалізувати в них:

Face IDentification faceidentification.pro — система віддаленої ідентифікації клієнтів (вже використовується банками, необанками, фінансовими організаціями, компаніями з регульованими товарами, що цінуються ринку криптобірж і гаманців).
Мобільний додаток представляє собою в першу чергу UI обгортку над API.
Найскладніша частина із визначенням жвавості зроблена за допомогою ML Toolkit.
Розробка SDK для продукту віддаленої ідентифікації FaceIDentification
Основний стек: Java/Swift з імплементацією у Flutter, React Native

Kwizbot https://kwizbot.io — система для wow-сервісу та комунікації бізнесу в месенджерах, включаючи чат-бот систему, що використовується TOП-компаніями України (ДТЕК, страхові компанії, найбільший рітейл тощо).
Мобільний додаток являє собою UI обгортку над API чату.
Розробка SDK для комунікаційної платформи Kwizbot.
Основний стек: Flutter а також імплементація у нативних додатках

LiveCart https://evergreens.com.ua/ru/box-products/livecart.html — система live stream identity validation — верифікації особи у відео-кімнаті та live stream shopping — відеопокупок у реальному часі.
Мобільний додаток представляє собою UI обгортку над API для імплементації кімнати для спілкування клієнта з оператором.
Розробка SDK для стимінгової платформи LiveStream
Розробка програми для банківської сфери.
Основний стек: Flutter, але плануються нативні клієнти

Для досягнення цілей потрібно:
Потрібен впевнений досвід розробки iOS або Android від 2 років та досвід від 1 року або бажання швидко розібратися та працювати з Flutter.
Обов’язковий досвід дебагу програми, публікації в AppStore/PlayMarket, консультування інших розробників. Для наших продуктів важливо, щоб кандидат став частиною команди, пропонував власні рішення та покращення для продуктів, дивився ширше і міг покрити суміжні кейси.
Вміння чітко оцінити проект та зробити його в строк, написання документації.
Розробка SDK.
Знання: Java/Swift, АРІ, ML Toolkit.
Знання Flutter.

Працюючи з нами ти отримаєш:
Круту команду розвиваючу продукти в найсучасніших нішах, здорову ієрархію, відсутність бюрократії, стратегії розвитку, котрі складають самі відділи.
Цікаві проекти, роботу з ТОП клієнтами України (найкрупніші компанії), міжнародними та зарубіжними компаніями.

Who are we?

Evergreen is a product and service IT company — we develop own IT products and implement them in the client’s business.
The Evergreen company is looking for a talented iOS or Android & Flutter developer who will work with the mobile team on the development and improvement of the company’s products.

Our products and what should be implemented in them:

Face IDentification faceidentification.pro is a remote customer identification system (already used by banks, non-banks, financial organizations, and companies with regulated goods valued by the market of crypto exchanges and wallets).
The mobile application is primarily a UI wrapper over the API.
The most difficult part with the liveness definition is done using the ML Toolkit.
SDK development for FaceIDentification remote identification product
Main stack: Java/Swift with implementation in Flutter, React Native

Kwizbot kwizbot.io — a system for wow service and business communication in messengers, including a chatbot system used by TOP companies of Ukraine (DTEK, insurance companies, the largest retail, etc.).
The mobile app is a UI wrapper over the chat API.
SDK development for Kwizbot communication platform.
Main stack: Flutter as well as implementation in native applications

LiveCart evergreens.com.ua/...​ox-products/livecart.html — a system of live identity verification and live stream shopping.
The mobile application is a UI wrapper over the API for implementing a room for communication between the client and the operator.
SDK development for the Livestream streaming platform
Development of a program for the banking sector.
Core stack: Flutter, but native clients are planned

To achieve the goals, you need:
Requires 2+ years of solid iOS or Android development experience and 1+ years of experience or willingness to quickly learn and work with Flutter.
Mandatory experience in program debugging, publishing in AppStore/PlayMarket and consulting other developers. For our products, it is important that the candidate becomes part of the team, offers his/her own solutions and improvements for the products, looks more broadly, and can cover related cases.
The ability to clearly evaluate the project and make it on time, writing documentation.
SDK development.
Knowledge: Java/Swift, API, ML Toolkit.
Knowledge of Flutter.

We offer: a strong team developing products in the most modern niches, a healthy hierarchy, no bureaucracy, and development strategies that are made up by the departments themselves.
Interesting projects, work with TOP clients of Ukraine (largest companies), International and Foreign companies.