ELITEX is a Lviv IT company with a narrow focus on JavaScript stack. Since 2015, we have been helping our customers build software products and strengthen their engineering teams. We provide the best work environment. You will enjoy a stylish 470 sq.m office in the Lviv city centre with a panoramic view of the Opera House.
21 листопада 2022

Senior General QA Engineer (вакансія неактивна)

Львів

About the Project:

Our customer is the world‘s leading brand to enable NFT minting on Cardano for a mainstream audience. The easily accessible interface and simple process provide a comprehensive digital art platform to mint, view, and trade NFTs. Our customer has currently minted more than one Million NFTs.

Responsibilities:

 • Identify business requirements and define the acceptance criteria.
 • Preparation of test scenarios, test environment and test data according to acceptance criteria
 • Implementation of test strategy, management of test processes and/or activities
 • Following up the errors/bugs that occur during the tests and/or production
 • Carry out stress testing, performance testing, functional testing, and scalability testing
 • Write and execute test scripts
 • Run manual and automated tests
 • Review documentation and improve with an end user perspective
 • Provide quality assurance
 • Provide objective feedback to software development project teams

Required skills:

• Functional, non-functional, regression and system testing

• RESTful API testing

• Integration testing

• User Acceptance testing

 • Experience in test analysis, design, test case development, execution, and reporting
 • Experience using Jira, Confluence and Github
 • Experience in test automation with Selenium IDE and Cypress
 • Experience in software testing (preferably in API and Web projects)
 • Experience in implementing any Software Quality standard and certifications (such as CMMI, SPICE, ISO 27001) is a big plus.
 • General knowledge in:

• Object-Oriented Programming paradigm

• Microsoft Development Technologies

• Web Application Development and Web Services

• React, Javascript, HTML5 and web application frameworks

• Relational & non-relational Databases

 • General knowledge of CI/DI
 • Github Actions knowledge is a plus
 • General knowledge of Agile Development practices and Scrum

• At least Upper-Intermediate level of English

Compensation & benefits:

 • Cozy office in the very center of the city;
 • Modern working place (iMac/MacBook or other preferred hardware);
 • Convenient type of work: office/remote/hybrid;
 • No time-tracking systems;
 • 20 working days of paid vacation annually, which you can take according to your needs (even one by one or all together);
 • Paid sick-leaves;
 • Health insurance;
 • English classes;
 • Additional vacation days for special lifetime events;
 • Compensation for educational and training programs;
 • Team buildings and corporate events.Про проєкт:

Наш клієнт є провідним світовим брендом, який дозволяє карбувати NFT на Cardano для масової аудиторії. Легкодоступний інтерфейс і простий процес забезпечують комплексну платформу цифрового мистецтва для карбування, перегляду та торгівлі NFT. Наразі наш клієнт відкарбував понад один мільйон NFT.

Обов’язки:

 • Визначення бізнес-вимог та критерій прийнятності.
 • Підготовка тестових сценаріїв, тестового середовища та тестових даних відповідно до критеріїв прийнятності
 • Реалізація тестової стратегії, управління тестовими процесами та/або діяльністю
 • Відстеження помилок, які виникають під час тестування
 • Проведення стрес-тестування, тестування продуктивності, функціонального тестування та тестування масштабованості
 • Написання та виконання тестових сценаріїв
 • Виконання ручних та автоматизованих тестів
 • Перегляд документації та вдосконалення її з точки зору кінцевого користувача
 • Забезпечення гарантії якості
 • Надання об’єктивного зворотнього зв’язку командам проектів розробки програмного забезпечення

Необхідні навички:

• Функціональне, нефункціональне, регресійне та системне тестування

• RESTful API тестування

• Інтеграційне тестування

• User Acceptance тестування

 • Досвід з аналізом тестів, проектуванням, розробкою тестів, виконанням та звітністю
 • Досвід з використання Jira, Confluence і Github
 • Досвід з автоматичним тестуванням, використовуючи Selenium IDE і Cypress
 • Досвід з тестуванням програмного забезпечення (бажано в API та веб-проектах)
 • Досвід з впровадженням будь-яких стандартів якості програмного забезпечення та сертифікатів (таких як CMMI, SPICE, ISO 27001) буде великим плюсом.
 • Загальне знання:

• Парадигми об’єктно-орієнтованого програмування

• Технологій розробки Microsoft

• Розробки веб-додатків і веб-служб

• React, Javascript, HTML5 і фреймворків веб-додатків

• Реляційних та нереляційних баз даних

 • Загальне знання CI/DI
 • Знання Github Actions буде плюсом
 • Загальне знання розробки Agile практик and Scrum

• Рівень англійської мови — вище середнього

Компенсації та переваги:

 • Затишний офіс в самому центрі міста Львова;
 • Сучасне робоче місце (iMac/MacBook або інше бажане обладнання);
 • Зручний тип роботи: офіс/віддалено/гібрид;
 • Відсутність систем обліку часу;
 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки щорічно, яку ви можете взяти відповідно до ваших потреб (окремо по днях або всі разом);
 • Оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування;
 • Курси англійської мови;
 • Додаткові дні відпустки для особливих подій у житті;
 • Компенсація за освітні та тренінгові програми;
 • Тимбілдинги та корпоративні заходи.