FieldBee is a Dutch company that develops innovative automation products for farmers worldwide. Our mission is to help farmers increase their productivity and have an easier life while assisting in their transition to a more sustainable agriculture. We achieve that by making tractor automation accessible to all farmers.
5 вересня 2022

Sales Specialist IT AgriTech (вакансія неактивна)

Amstelveen (Netherlands), Київ, Глівіце (Польща), віддалено

FieldBee is a Dutch company that develops innovative automation products for farmers worldwide. Our mission is to help farmers increase their productivity and have an easier life while assisting in their transition to a more sustainable agriculture. We achieve that by making tractor automation accessible to all farmers.

The company designs and manufactures tractor guidance systems: precise navigation and automated steering. Our products are developed using the latest technologies, making them more affordable for small and midsized farmers, while maintaining the highest quality and reliability. FieldBee is gradually increasing its product offering towards the full automation of various agricultural machines.

Our products are sold in more than 60 countries, led by Germany and the DACH region, while sales are growing very rapidly. Join our ambitious team, in this pivotal moment in the world’s agriculture, as we grow to be one of the key players in this fascinating industry.

What You Will Be Doing:

Dive into the world of precision farming, work with new farmer requests, be a client expert, consultant and internal champion. Together with them, find the best solution for their situation and, as a result — convert the request into new opportunities and deals;

Building long-term partnerships with current customers and dealers. Creating a wonderful atmosphere where you will not push the sales, just helping to make the right choice;

Keep your eye on the main competitors to be sure that we are still on the top of the market;

Together with the management, try to find the insights, best practices and win-win scenarios.

What we offer for Sale Manager position :

A competitive salary, including base and sales target bonus;

Remote work from home but you may work from any of our offices in Netherlands, Poland or Ukraine;

We do not welcome working over time and prefer to keep a balance between work and personal life;

Work in a fast-growing company with the prospect of career growth and competitive IT solutions;

Powerful marketing support and a CRM system with hot leads that you just have to transform into sales;

Interesting cooperation with clients all over the world;

Self management team where everybody is responsible for his result;

Great company culture with democratic and result — oriented management approach;

Realistic and feasible sales plans that gives you a real opportunity to do you sales and have a good bonuses;

Professional sales & technical teams that are always ready to help and support you in your work.

Our ideal candidate:

At least 2 years of sales experience, preferably in B2C/B2B international direct sales;

Fluent in written and spoken English (C1/C2 level at least), to work with English speaking clients or German (C1/C2 level at least) to work with German speaking clients;

Other European languages at C level — a strong bonus;

Ability to build and maintain effective relationships with the team, clients and business partners;

Familiar with Agri clients, you understand the needs of farmers as well as their priorities and concerns;

You know how to speak to a farmer on their level and on their own terms

You have strong listening and analysing skills;

You know how to ask the right questions and listen and learn before speaking;

You’re ambitious, outgoing and comfortable working towards ambitious targets;

You want to make this world a better and more sustainable place :)

Here’re some of the benefits you can enjoy:

21 business days vacation per year,

Medical insurance after probation;

Work schedule — 8 — hour working day, 1-hour launch;

Polish public holidays if you’re living in Poland;

Team buildings;

Business trips/Education;

Work/life balance;

Career development.

Reasons to join FieldBee:

An opportunity to work in an international team that is building meaningful products and can help farmers in their transition to more efficient and sustainable food production;

Great IT product that gives real value to clients;

Proven possibility to grow and build a great career in an atmosphere with like-minded people;

Friendly and no-nonsense team dynamics with a culture of getting things done while having a work-life balance;

Opportunity to drive a tractor:)

Working conditions:

Work in newly opened R&D office space in Gliwice, Poland or remotely from other countries.

FieldBee — голландська компанія, яка розробляє інноваційні продукти автоматизації для фермерів у всьому світі. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти фермерам підвищити продуктивність і полегшити життя, одночасно сприяючи їх переходу до більш сталого сільського господарства. Ми досягаємо цього, роблячи автоматизацію тракторів доступною для всіх фермерів.

Компанія розробляє та виробляє системи для управління тракторами: точну навігацію та автоматизоване рульове управління. Наша продукція розроблена з використанням новітніх технологій, що робить її доступнішою для малих і середніх фермерів, зберігаючи при цьому найвищу якість і надійність. FieldBee поступово розширює свою пропозицію продукції в напрямку повної автоматизації різних сільськогосподарських машин.

Наша продукція продається в більш ніж 60 країнах, зокрема в Німеччині та регіоні DACH, при цьому продажі зростають дуже швидко. Приєднуйтесь до нашої амбітної команди в цей ключовий момент у світовому сільському господарстві, коли ми стаємо одним із ключових гравців у цій захоплюючій галузі.

Що ви будете робити:

Поринете у світ точного землеробства, роботу з новими запитами фермерів, будете клієнтським експертом, консультантом і внутрішнім чемпіоном. Разом з ними знайдете найкраще рішення для їхньої ситуації і, як результат, перетворювати запити на нові можливості та угоди;

Побудовою довгострокових партнерських відносин з поточними клієнтами та дилерами. Створенням чудової атмосфери, де ви не будете тиснути на продажі, а просто допоможете зробити правильний вибір;

Відслідковувати основних конкурентів, щоб переконатися, що ми все ще на вершині ринку;

Разом із керівництвом спробуєте знайти ідеї, найкращі практики та взаємовигідні сценарії.

Що ми пропонуємо на посаді менеджера з продажу:

Конкурентну заробітну плату, включаючи базову ставку та премії від продажів;

Віддалену роботу з дому, але ви можете працювати в будь-якому з наших офісів у Нідерландах, Польщі чи Україні;

Ми не вітаємо виснажливі перепрацювання і вважаємо за краще зберігати баланс між роботою та особистим життям;

Роботу в компанії, що швидко розвивається, з перспективою кар’єрного росту та конкурентоспроможними IT-рішеннями;

Потужну маркетингову підтримку та CRM-систему з гарячими контактами, які вам просто потрібно перетворити на продажі;

Цікаву співпрацю з клієнтами по всьому світу;

Командне самоуправління, де кожен відповідає за свій результат;

Чудову корпоративну культуру з демократичним і орієнтованим на результат підходом до управління;

Реалістичні та здійсненні плани продажів, які дають вам реальну можливість здійснювати продажі та мати хороші бонуси;

Професійні торгові та технічні команди, які завжди готові допомогти та підтримати вас у вашій роботі.

Наш ідеальний кандидат / ка має:

Принаймні 2 роки досвіду продажів, бажано в міжнародних прямих продажах B2C/B2B;

Вільне володіння письмовою та розмовною англійською (рівень C1/C2 принаймні), для роботи з англомовними клієнтами або німецькою (рівень C1/C2 принаймні) для роботи з німецькомовними клієнтами;

Інші європейські мови на рівні C 1 — сильний плюс;

Уміннє будувати та підтримувати ефективні відносини з командою, клієнтами та бізнес-партнерами;

Знайомий / ма з клієнтами з агробізнесу, розуміє потреби фермерів, а також їхні пріоритети та проблеми;

Вміє говорити з фермером на його рівні та на його власних умовах

Сильні навички активного слухання та аналізу;

Вміє ставити правильні запитання, а також слухати та вивчати, перш ніж говорити; Амбітнй / на, комунікабельний/ на та комфортно працює над досягненням амбітних цілей;

Хоче зробити цей світ кращим і більш стійким.

Ось лише деякі з переваг, якими ви можете користуватися:

21 робочий день відпустки на рік,

Медичне страхування після проходження випробувального терміну;

Графік роботи: 8 — годинний робочий день, 1 година обідньої перерви;

Польські державні свята, якщо ви живете в Польщі;

Тімбілдинги, цікаві відрядження, навчання, баланс робота/життя, розвиток кар’єри.

Причини приєднатися до FieldBee:

Можливість працювати в міжнародній команді, яка створює значущі продукти та може допомогти фермерам у переході до більш ефективного та сталого виробництва продуктів харчування;

Чудовий ІТ-продукт, який дає реальну цінність клієнтам;

Перевірена можливість розвиватися та будувати чудову кар’єру в атмосфері однодумців;

Дружня та раціональна динаміка команди з культурою виконання завдань та дотриманням балансу між роботою та особистим життям;

Можливість покататися на тракторі:)

Місце роботи:

Робота в нещодавно відкритому R&D офісі в місті Глівіце, Польща або віддалено з інших країн.