Data Science UA is a service company with strong data science and AI expertise. Our journey began in 2016 with the organization of Kyiv’s first technical data science and AI conference, setting the foundation for our growth.
29 листопада 2022

SEO Specialist (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are looking for an experienced Middle SEO Specialist to join the team!
The company provides clients with a full range of SEO optimization services. The company is working with such brands as DHL, Viber, Kiwi.com and many-many more. Specialists are energetic, young, and creative people with a high level of professionalism and experience. They are ready to share it with you and grow professionally together. Also, the company believes that an excellent team is a key to success. Therefore, they establish favorable conditions for the development of talents and skills of our employees.

Requirements:

 • Experience in an SEO of 2 years or more;
 • Successful cases in highly competitive niches;
 • Understanding of search engine algorithms and ranking factors;
 • In-depth knowledge and use of tools: Google Analytics, Ahrefs, Excel, Screaming Frog;
 • Knowledge of English (level — Intermediate+).

Responsibilities:

 • Development and implementation of SEO strategy on projects;
 • Analysis of a niche, competitors, and their methods of promotion;
 • Developing a working strategy for the project;
 • Planning, allocation, and execution of tactical project tasks according to strategy by area;
 • On-page optimization;
 • Keep an eye out for global SEO trends and seek opportunities to apply these practices.

We offer:

 • Flexible schedule (starting from 9 to 11 am, 8-hour workday);
 • Opportunity to work remotely or in a comfortable office in Portugal;
 • Paid sick leaves and 24 paid vacation days.

Шукаємо в команду досвідченого Middle SEO Specialist!

Компанія надає клієнтам повний спектр послуг з SEO оптимізації. Компанія співпрацює з такими брендами, як DHL, Viber, Kiwi.com і багатьма-багатьма іншими. Фахівці — енергійні, молоді та креативні люди з високим професіоналізмом та досвідом. Вони готові поділитися з вами цим і разом професійно розвиватися. Крім того, компанія вважає, що відмінна команда — це запорука успіху. Тому вони створюють сприятливі умови для розвитку талантів і навичок наших співробітників.

Вимоги:

 • 2+ роки досвіду роботи в SEO сфері;
 • Успішні кейси у висококонкурентних нішах;
 • Розуміння алгоритмів пошукових систем і факторів ранжирування;
 • Знання та досвід використання інструментів: Google Analytics, Ahrefs, Excel, Screaming Frog;
 • Рівень володіння англійською мовою Intermediate та вище.

Обов’язки:

 • Розробка та реалізація SEO стратегії на проєктах;
 • Аналіз ніші, конкурентів і методів їх просування;
 • Розробка робочої стратегії проєкту;
 • Планування, розподіл та виконання тактичних проєктних завдань відповідно до стратегії за напрямками;
 • Оптимізація на сторінці;
 • Стеження за глобальними тенденціями SEO та шукайте можливості застосувати ці практики.

Ми пропонуємо:

 • Гнучкий графік (початок робочого дня з 9 до 11 ранку, 8 годинний робочий день);
 • Можливість працювати віддалено або в комфортному офісі в Португалії;
 • Оплачувані лікарняні та 24 дні оплачуваної відпустки.