Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 5 years helps us to provide fast and efficient hiring.
24 листопада 2022

PMO Project Manager

Київ, віддалено

We are Data Science UA, and we are a fast-growing IT service company. We are proud of developing the Data Science community in Ukraine for more than 6 years. Data Science UA unites all researchers, engineers, and developers around Data Science and related areas. We conduct events on machine learning, computer vision, intelligence, information science, and the use of artificial intelligence for business in various fields.

We are looking for a PMO Project Manager to join us as a competent professional being a coordinator and a point of contact for our clients and the developers team. You will help us to jump to the next level of our transformation providing a high level of delivery for our clients, administrative support for our board members and taking part in post-sale activities. You’ll build all PMO processes and artifacts. It won’t be easy, but definitely very dynamic and interesting. You have a chance to join a fast-growing IT company and grow with us.

Requirements:

 • 2+ years of project management/account management experience.
 • Practical experience in IT field.
 • Advanced level of English.
 • Excellent understanding of project planning and management.
 • Client-focused solutions experience.
 • Communication, analytical, and presentation skills.
 • Excellent listening skills and ability to understand and interpret customer needs and handle their expectations.
 • Experience in working with service agreements/NDAs/etc.
 • Hands-on experience in project planning, successful delivery, requirements and risk management.
 • Good understanding of the SDLC, Agile methodologies, task management tools (like Jira, Asana, etc.)

Desirable:

 • Bachelor’s degree in a technical discipline (EE, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering).
 • Experience in defining projects, collecting requirements, coordinating efforts to scope, schedule, and deploy new features sets.
 • Responsibility, independence, diligence & passion, flexibility.
 • Availability (not necessarily 24/7 but if you are awake, we expect you to answer a call or short reply to customer).

Responsibilities:

 • Communication with project teams, teams performance monitoring.
 • Setup and maintain PMO processes to track the state of all projects.
 • Building and maintaining trust partnerships with clients, excellent communication to achieve win-win relationship.
 • Effective presentation skills: the ability to conduct a call, ask the right questions, listen to the client, present the company and the team.
 • Finding out the details of the project, such as “scope”, requirements, expectations, deadlines, budget, etc.
 • Follow-up (writing letters after meetings), informing the client about the status of the project, etc.
 • Working with customer satisfaction — receive regular feedback, improve the quality and client “happiness”.
 • Reporting project progress/status to company management and internal stakeholders on a regular basis.
 • Driving and support continuous project’s improvement.
 • Managing project risks.
 • Collaborate with other departments to improve customer service.
 • Taking part in pre-sale activities.

We offer:

 • Very dynamic and friendly working environment.
 • Competitive compensation.
 • English courses.
 • Accounting support.
 • Benefit package.
 • Opportunities to participate in professional events and conferences.
 • Flexible schedule and the ability to work remotely.

Ми Data Science UA — швидко розвиваюча ІТ-сервісна компанія. Ми пишаємося тим, що вже більше 6 років розвиваємо Data Science спільноту в Україні. Data Science UA об’єднує всіх дослідників, інженерів та розробників навколо Data Science та суміжних сфер. Ми проводимо заходи з машинного навчання, комп’ютерного зору, інтелекту, інформатики та використання штучного інтелекту для бізнесу в різних сферах.

Вимоги:

 • 2+ роки досвіду роботи на позиції Project Manager.
 • Досвід роботи в IT сфері.
 • Рівень володіння англійською мовою — Advanced.
 • Навички планування та управління проєктами.
 • Досвід прийняття клієнтоорієнтованих рішень.
 • Наявність комунікативних, аналітичних та презентаційних навичок.
 • Здатність розуміти та інтерпретувати потреби клієнтів і відповідати їхнім очікуванням.
 • Досвід роботи з угодами про надання послуг/NDA/інші.
 • Досвід планування проєктів, успішної реалізації, управління вимогами та ризиками.
 • Розуміння SDLC, гнучких методологій, інструментів керування завданнями (наприклад, Jira, Asana тощо).

Буде перевагою:

 • Вища освіта — ступінь бакалавра з технічної дисципліни (EE, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering).
 • Досвід у визначенні проєктів, зборі вимог, координації зусиль щодо обсягу, планування та розгортання нових наборів функцій.
 • Бути відповідальним, самостійним, працелюбним, гнучким та мати пристрасть до справи.
 • Можливість бути постійно на зв’язку (не обов’язково 24/7, але якщо ви не спите, ми очікуємо, що ви відповісте на дзвінок або коротко відповісте клієнту).

Обов’язки:

 • Спілкуватися з проєктними командами та моніторити їхні роботи.
 • Налаштовувати та підтримувати процеси PMO для відстеження стану всіх проєктів.
 • Будувати та підтримувати довірчі партнерські відносини з клієнтами та спілкуватися з ними для досягнення взаємовигідних відносин.
 • Презентувати компанію та команду, а саме: вести телефонні розмови, правильно ставити запитання та вміння слухати клієнта.
 • З’ясовувати деталі проєкту, такі як “обсяг”, вимоги, очікування, терміни, бюджет тощо.
 • Писати follow-up листи після зустрічей, інформувати клієнта про статус проэкту тощо.
 • Працювати із задоволенням клієнтів — отримувати регулярний зворотний зв’язок, покращувати якість і “щастя” клієнта.
 • Регулярно звітувати про хід/статус проєкту керівництву компанії та внутрішнім зацікавленим сторонам.
 • Керувати, підтримувати та вдосконалювати проєкт.
 • Керувати проєктними ризиками.
 • Співпрацювати з іншими відділами для покращення обслуговування клієнтів.
 • Брати участь у pre-sale заходах.

Ми пропонуємо:

 • Дуже динамічну та дружню робочу атмосферу.
 • Конкурентну фінансову винагороду.
 • Безкоштовні курси англійської мови.
 • Бухгалтерський супровід.
 • Пакет пільг.
 • Можливість участі в професійних заходах та конференціях компанії.
 • Гнучкий графік та віддалений формат роботи.
LinkedIn