Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 6 years helps us to provide fast and efficient hiring.
30 січня 2023

Project Manager

Київ, Львів, Ужгород, віддалено

We are Data Science UA, and we are a fast-growing IT service company. We have been proud of developing Ukraine’s Data Science community for more than 6 years. Data Science UA unites all researchers, engineers, and developers around Data Science and related areas. We conduct events on machine learning, computer vision, intelligence, information science, and the use of artificial intelligence in various fields.

We are looking for a Project Manager to join us as a competent professional, being a coordinator and a point of contact for our clients and the developers’ team. You will help us to jump to the next level of our transformation providing a high level of delivery for our clients, administrative support for our board members, and taking part in post-sale activities. It won’t be easy, but definitely very dynamic and interesting. You have a chance to join a fast-growing IT company and grow with us.

Requirements:

 • 1,5-2+ years of project management in IT companies.
 • Advanced level of English.
 • Hands-on experience in project planning and risk management.
 • Client-focused solutions experience.
 • Communication, analytical, and presentation skills.
 • Excellent listening skills and ability to understand and interpret customer needs and handle their expectations.
 • Experience in working with service agreements/NDAs/etc.
 • Experience using task management tools (like Jira, Asana, etc.)
 • Previous experience in BA/DA specializations.

Desirable:

 • Bachelor’s degree in a technical discipline (EE, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering).

Soft skills that we expect:

 • Responsibility.
 • Independence.
 • Diligence & Passion.
 • Flexibility.
 • Availability (not necessarily 24/7 but if you are awake, we expect you to answer a call or short reply to a customer).

Responsibilities:

As a Project manager (about 35%):

 • Effective presentation skills: the ability to conduct a call, ask the right questions, listen to the client, and present the company and the team.
 • Finding out the details of the project, such as “scope”, requirements, expectations, deadlines, budget, etc.
 • Follow-up (writing letters after meetings), informing the client about the status of the project, etc.
 • Reporting project progress/status to company management and internal stakeholders on a regular basis.
 • Taking part in pre-sale/ post-sale activities.
 • Managing project risks.

As an Account manager (about 65%):

 • Set up and maintain PMO processes to track the state of all projects.
 • Building and maintaining trust partnerships with clients, and excellent communication to achieve win-win relationships.
 • Collaborate with other departments to improve customer service.
 • Working with customer satisfaction — receive regular feedback, improve the quality and client “happiness”.
 • Teams performance monitoring.

We offer:

 • Very dynamic and friendly working environment.
 • Competitive compensation.
 • English courses.
 • Accounting support.
 • Benefits package.
 • Opportunities to participate in professional events and conferences.
 • Flexible schedule and the ability to work remotely.

Data Science UA — це ІТ-сервісна компанія, що швидко розвивається. Ми пишаємося тим, що вже більше 6 років розвиваємо Data Science спільноту в Україні. Data Science UA об’єднує всіх дослідників, інженерів та розробників навколо Data Science та суміжних сфер. Ми проводимо івенти, які пов’язані з machine learning, computer vision, інформатики та воркшопи щодо використання artificial intelligence в різних сферах.

Ми шукаємо Project Manager, який приєднається до нас як компетентний професіонал, який буде координатором та контактною точкою для наших клієнтів та команди розробників. Ви будете допомагати нам перейти на наступний рівень нашої трансформації, забезпечуючи високий рівень delivery для наших клієнтів, адміністративну підтримку для наших членів ради та беручи участь у post-sale заходах. Це буде непросто, але однозначно дуже динамічно та цікаво. У вас є шанс приєднатися до ІТ-компанії, що швидко розвивається, і розвиватися разом з нами.

Вимоги:

 • 1,5-2+ роки досвіду роботи на позиції Project Manager у ІТ компаніях.
 • Рівень володіння англійською мовою — Advanced.
 • Навички планування та управління проєктами.
 • Досвід прийняття клієнтоорієнтованих рішень.
 • Наявність комунікативних, аналітичних та презентаційних навичок.
 • Здатність розуміти та інтерпретувати потреби клієнтів і відповідати їхнім очікуванням.
 • Досвід роботи з угодами про надання послуг, NDA та інші.
 • Досвід використання інструментів керування завданнями (наприклад, Jira, Asana тощо)
 • Попередній досвід у спеціалізаціях BA/DA.

Буде перевагою:

 • Вища освіта — ступінь бакалавра з технічної дисципліни (EE, Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering).

Обов’язки:

Як Project Manager (близько 35%):

 • Володіти ефективними презентаційними навичками, а саме: вміння вести телефонну розмову, правильно ставити питання, вміння слухати клієнта, презентувати компанію та команду.
 • З’ясовувати деталі проєкту, такі як “обсяг”, вимоги, очікування, терміни, бюджет тощо.
 • Follow-up (написання листів після зустрічей), інформування клієнта про статус проєкту тощо.
 • Регулярно звітувати про хід/статус проєкту керівництву компанії та внутрішнім зацікавленим сторонам.
 • Брати участь у pre-sale/post-sale заходах.
 • Керувати проєктними ризиками.

Як Account Manager (близько 65%):

 • Налаштовувати та підтримувати PMO процеси для відстеження стану всіх проєктів.
 • Будувати та підтримувати довірчі партнерські відносини з клієнтами, вести комунікацію для досягнення взаємовигідних відносин.
 • Співпрацювати з іншими відділами для покращення обслуговування клієнтів.
 • Працювати із задоволеністю клієнтів — отримувати регулярний зворотний зв’язок, покращувати якість і “щастя” клієнта.
 • Проводити моніторинг роботи команд.

Ми пропонуємо:

 • Дуже динамічну та дружню робочу атмосферу.
 • Конкурентну фінансову винагороду.
 • Безплатні курси англійської мови.
 • Бухгалтерський супровід.
 • Пакет пільг.
 • Можливість участі в професійних заходах та конференціях компанії.
 • Гнучкий графік та віддалений формат роботи.
LinkedIn