Data Science UA started in 2016 with the first Data Science and AI conference in Kyiv and for now, we’ve already organized 9 International Data Science UA Conferences. Uniting top AI and Data Science talents for more than 6 years helps us to provide fast and efficient hiring.
11 листопада 2022

Operations Specialist (вакансія неактивна)

Київ

We are Data Science UA, and we are a fast-growing IT service company. We are proud of developing the Data Science community in Ukraine for more than 6 years. Data Science UA unites all researchers, engineers, and developers around Data Science and related areas. We conduct events on machine learning, computer vision, intelligence, information science, and the use of artificial intelligence for business in various fields.

We are looking for an Operations specialist to strengthen our team. You would be a part of our team and help us to coordinate a lot of important operation processes on your side. We are looking for someone who is not afraid of operational tasks and has a high level of problem-solving skills. It won’t be easy, but definitely very dynamic and interesting. You have a chance to join a fast-growing IT company and grow with us.

Requirements:

 • 1+ year of working experience on similar role (operations/procurement etc.)
 • Intermediate+ level of English and higher.
 • Being able to work accurately, with great attention to details.
 • High level of communication skills.
 • Analytical mindset is a must.
 • Experience in creating different reports and spreadsheets is desirable.
 • Ability to be adaptive to changing company needs with superior problem-solving skills.
 • Experience working in a fast-paced, dynamic work environment and able to multitask on a variety of different projects.

Responsibilities:

 • All procurement activities (organize provision of everything needed for work for our people in multiple locations in Ukraine and around the world).
 • Help with coordination of additional repairing/purchasing/sending/getting of existing equipment from/to our teammates.
 • Support of our current office in Kyiv and Lviv (including communication with community managers, invoicing etc.)
 • Help with the opening of new offices if needed (including finding a good options, organize everything needed for the office, plan and conduct office kick-off).
 • Provide administrative support to managers.
 • Support HR/PR initiatives, especially those connected with logistics and brand production.
 • Collaboration with accountant to manage needed payments.
 • Help with events organization.
 • Executing other day-to-day operational tasks.

We offer:

 • Very dynamic but friendly working environment.
 • English courses.
 • Accounting support.
 • Benefit package.
 • Opportunities to participate in professional events and conferences.
 • Flexible schedule.

Data Science UA — це ІТ-сервісна компанія. Ми пишаємося тим, що вже понад 6 років розвиваємо Data Science спільноту в Україні. Data Science UA об’єднує всіх дослідників, інженерів та розробників навколо Data Science та суміжних сфер. Ми проводимо заходи з машинного навчання, комп’ютерного зору, інтелекту, інформатики та використання штучного інтелекту для бізнесу в різних сферах.

Ми шукаємо Operation Specialist для посилення нашої команди. Ви станете частиною нашої команди та допоможете нам координувати багато важливих операційних процесів на вашому боці. Ми шукаємо людину, яка не боїться оперативних завдань і має високий рівень навичок розв’язання проблем. Це буде непросто, але однозначно дуже динамічно та цікаво. У вас є шанс приєднатися до ІТ-компанії, що швидко розвивається, і розвиватися разом з нами.

Вимоги:

 • 1+ рік досвіду роботи на аналогічній посаді (операції/закупівлі тощо).
 • Рівень володіння англійською мовою — Intermediate і вище.
 • Вміння працювати акуратно, з великою увагою до деталей.
 • Високий рівень комунікативних навичок.
 • Аналітичний склад розуму обов’язковий.
 • Досвід створення різних звітів та електронних таблиць.
 • Здатність адаптуватися до мінливих потреб компанії з чудовими навичками розв’язання проблем.
 • Досвід роботи у швидкоплинному, динамічному робочому середовищі та здатність працювати одночасно над різними проєктами.

Обов’язки:

 • Вся діяльність із закупівель (організація забезпечення всім необхідним для роботи наших людей у багатьох місцях в Україні та світі).
 • Допомога з координацією додаткового ремонту/купівлі/відправлення/отримання існуючого обладнання від/до наших товаришів по команді.
 • Підтримка нашого поточного офісу в Києві та Львові (включаючи спілкування з менеджерами спільноти, виставлення рахунків тощо).
 • За необхідності — допомога у відкритті нових офісів (включаючи пошук хороших варіантів, організація всього необхідного для офісу, планування та проведення офісу).
 • Надання адміністративної підтримки керівникам.
 • Підтримка HR/PR ініціативи, особливо пов’язані з логістикою та виробництвом бренду.
 • Співпраця з бухгалтером для управління необхідними платежами.
 • Допомога в організації заходів.
 • Виконання інших повсякденних оперативних завдань.

Ми пропонуємо:

 • Дуже динамічну, дружню та робочу атмосферу.
 • Курси англійської мови.
 • Бухгалтерський супровід.
 • Пакет пільг.
 • Можливість участі в професійних заходах та конференціях.
 • Гнучкий графік.