bitoftrade is a new DeFi platform with a transparent, non-custodial solution, offering advanced trading tools and financial services accessible to any type of user.
9 березня 2023

Full-Stack Typescript Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

bitoftrade — це безпечна, захищена, децентралізована платформа з диференційованим прозорим, некастодіальним рішенням, і пропонує розширені інструменти торгівлі, доступні для всіх типів трейдерів. bitoftrade дозволяє користувачам отримати більше від свого криптовалютного портфелю за допомогою левереджу(за межами США), ліміт ордерів і свопів між усіма існуючими токенами в кількох нетворках з оптимізованими ринковими цінами безпосередньо з електронних гаманців трейдерів без реєстрації.

Надаючи критично важливі, повністю децентралізовані рішення на кількох блокчейнах, bitoftrade забезпечує покращену платформу, схожу на Binance, яка має значні переваги порівняно з іншими DEX.

Наша команда прагне розширити межі та створити універсальну платформу, яку люди зможуть вільно використовувати для своїх потреб.

Про роль

Ваші задачі як Full-Stack Typescript Engineer:

 • працювати з висококваліфікованою командою в провідних сферах: блокчейн, фінтех, децентралізовані фінанси;
 • бути відповідальним за розробку та підтримку криптоплатіжної системи, та всіх необхідних послуг;
 • забезпечувати цілісність і безпеку даних відповідно до організаційної політики;
 • сприяти безперервному вдосконаленню стандартів і практик розробки, якості та управління релізами.

Ми шукаємо людину, яка:

 • Має не менше 1-2 років досвіду комерційної розробки.
 • Має глибоке розуміння та значний досвід роботи та розробки з кількома з наступних: Typescript, React, Node.js, Express, Nest.js.
 • Має досвід написання back-end коду (для роботи потрібен також front-end).
 • Проявляє ентузіазм щодо активної участі у спільній перевірці коду.
 • Має бажання вчитися та працювати в blockchain-fintech.
 • Володіє достатнім рівнем англійської для щоденної співпраці з командою.
 • Вміє конструктивно вести дискусію та слухати інших.
 • Має підхід до розробки продукту з точки зору кінцевого споживача.
 • Є проактивним і драйвером процесу.
 • Є командним гравцем.
 • Здатний працювати самостійно та бути різнобічним.

Знайомство з web3, blockchain, dApp, SQL та подібними технологіями було б дуже корисним.

Що ми пропонуємо

bitoftrade надає всім своїм співробітникам конкурентоспроможний і привабливий пакет винагород. Робота в команді розробників bitoftrade дає можливість вивчити блокчейн і як з ним працювати. В результаті якісної розробки продукту ви зможете очолити цей напрямок.

Наступні кроки

Якщо ця посада звучить як можливість, завдяки якій ви могли б досягти успіху, подайте заявку зараз і зробіть наступний крок у розвитку своєї кар’єри в провідній компанії, яка цінує вас, ваш добробут і успіх.

Ви можете подати заявку на цю вакансію надіславши своє резюме на пошту: [email protected]

English version:

bitoftrade is a safe, secure, decentralized platform with a differentiated transparent, non-custodial solution offering advanced trading tools accessible for all types of traders. bitoftrade allows users to get more from their crypto portfolio with leverage trading (outside of the U.S.), limit orders, and swaps between all existing tokens on multiple networks with optimized market prices directly from traders’ e-wallets, without registration.

By providing mission critical, fully decentralized solutions on multiple blockchains, bitoftrade provides an improved Binance-like platform that has significant advantages compared to other DEXs.

Our team strives to push the boundaries and create a universal platform that people can freely use for their needs.

About the role

As a Full-Stack Typescript Engineer, you will:

 • work with a highly qualified team in the leading fields: blockchain, fintech, decentralized finance;
 • be responsible for developing and maintaining the crypto payment system, and all necessary services;
 • ensure data integrity and security in accordance with the organizational policies;
 • contribute to continuous improvement in development standards and practices, quality, and release management.

We are looking for someone who:

 • Has at least 1-2 years of experience in commercial development.
 • Has a deep understanding and significant experience in working and developing with a few of the following: Typescript, React, Node.js, Express, Nest.js.
 • Is experienced in writing back-end code (required front-end to work).
 • Shows enthusiasm for actively participating in collaborative code reviews.
 • Has the desire to learn and work in blockchain-fintech.
 • Has a sufficient level of English for daily cooperation with the team.
 • Knows how to constructively lead a discussion and listen to others.
 • Has an approach to product development from the point of view of the end user.
 • Is proactive and a process driver.
 • Is a team player.
 • Able to work independently and be versatile.

Having familiarity with web3, blockchain, dApp, SQL and similar technologies would be highly advantageous.

What we offer

bitoftrade provides all of its employees with a competitive and attractive compensation package. Working in the bitoftrade development team gives an opportunity to learn blockchain and how to work with it. As a result of high-quality product development, you will be able to lead this direction.

Next Steps

If this role sounds like an opportunity you’d excel in, please apply now and take the next step in your development career within a leading business that values you, your well-being, and success.

You can apply for this job by sending your CV to [email protected]