Привіт, світе! Ми — AltexSoft. Ми не кричимо на весь світ, що ми найкращі і вміємо вирішувати проблеми будь-якого рівня складності. Ми просто щодня створюємо рішення, які вирішують проблеми наших клієнтів. Завдяки ним ми маємо підтверджену експертизу у Travel Tech, Data Science, Software Engineering, UI/UX та портфель з понад 300 кейсів, яким ми пишаємось.
10 серпня 2022

WPF Developer (вакансія неактивна)

Львів, Кременчук, Атланта (США), Тбілісі (Грузія), віддалено

AltexSoft helps to build a cloud-based airline operations management solution that streamlines and optimizes aircraft and crew utilization for airlines of any operations type and size. The system is transforming the air transport industry by streamlining information technology departments and allowing collaboration anywhere, anytime from any Internet-enabled device.

Now the client are moving from Silverlight and building the back-end on .Net 6 and they want to build a desktop app for theirs existing clients

Requirements:

 • Experience with WPF
 • Experience with Silverlight
 • .Net Core deep knowledge
 • Experience with WCF
 • SQL databases

Would be a plus:

 • Angular

Responsibilities:

 • Creating WPF application, moving from Silverlight using best practices
 • Re-factoring/re-architecture in the most complex areas

What we offer:

 • Close collaboration with the client and the ability to influence the result and the process;
 • Being a part of a proactive and friendly team;
 • Supportive environment and tech communities;
 • Development of Individual Development Plans to build a transparent career within the company;
 • Social benefits (incl. vacation, sick leaves, education, etc)

WPF Developer

AltexSoft допомагає створити хмарне рішення для управління операціями авіакомпаній, яке оптимізує та оптимізує використання літаків і екіпажів для авіакомпаній будь-якого типу та розміру. Система трансформує галузь повітряного транспорту, оптимізуючи відділи інформаційних технологій і дозволяючи співпрацювати будь-де та будь-коли з будь-якого пристрою з підтримкою Інтернету.

Тепер клієнти переходять із Silverlight і створюють бек-енд на .Net 6, і вони хочуть створити настільну програму для своїх існуючих клієнтів

Вимоги:

 • Досвід роботи з WPF
 • Досвід роботи з Silverlight
 • Глибокі знання .Net Core
 • Досвід роботи з WCF
 • Бази даних SQL

Було б плюсом:

 • Angular

Обов’язки:

 • Створення програми WPF, перехід від Silverlight із використанням найкращих практик
 • Рефакторинг/реархітектура в найскладніших областях

Що ми пропонуємо:

 • Тісна співпраця з клієнтом і можливість впливати на результат і процес;
 • Бути частиною ініціативної та дружньої команди;
 • Підтримуюче середовище та технічні спільноти;
 • Розробка індивідуальних планів розвитку для побудови прозорої кар’єри в компанії;
 • Соціальні виплати (включаючи відпустку, лікарняні, навчання тощо)