We are 4A Games! — a multinational video game development studio based in Malta and Ukraine. We’re known for our atmospheric and immersive first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, ARKTIKA. 1 and, our latest release, Metro Exodus.
9 вересня 2022 GameDev

Senior Producer New IP / Старший продюсер (Новий проєкт) (вакансія неактивна)

Київ

Необхідні навички

Ukrainian version below

We are seeking a motivated Senior Producer to join our team. The job will require leading other members of Production to manage the development effort of our new IP, and to ensure on-time delivery of all milestones.

— 7+ years game industry experience with complex game development projects. Must have managed AAA projects from start to finish.
— Extensive knowledge of different project management methods and procedures.
— Ability to adapt to different project management methods depending on the application.
— Excellent written and verbal communication skills.
— Excellent leadership, organization, and problem solving skills.
— Self-motivated, driven individual — able to identify problems and execute on solutions.
— Fluent in English.

Буде плюсом

— Passion for games.
— Deep knowledge of 4A Games’ past titles.
— Hands-on experience in a particular aspect of development (3D Art, Animation, Programming, etc).

Пропонуємо

— Сompetitive salary and benefits
— Annual salary reviews
— Modern and comfortable office in 5 minutes from the subway station Pochayna
— Maximum comfortable working conditions and an excellent team
— 24-day paid vacation
— Paid sick leave
— Free lunch
— Corporate events and team buildings
— Gym compensation
— Medical insurance

Обов’язки

— Work directly with Development Leads to create, manage, and execute project schedules, resource plans, and processes.
— Work with department Leads to properly estimate tasks, as well as create and track milestone deliverables.
— Directly manage less senior members of the Production team.
— Lead the daily management of development efforts to ensure cross-department coordination and communication, task follow-ups, schedule conflicts, and risk identification/recommendation.
— Coordinate efforts across other areas of Production, including Outsource and Marketing.
— Identify issues, propose solutions, and potentially execute on process improvements where appropriate to maximize efficiency across all departments.
— Identify and proactively manage aspects of development that require additional leadership.
— Other duties as assigned by Production leadership.

Про проєкт

4A Games is a multicultural, multinational video game development studio based in Malta and Kyiv, known for its atmospheric first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus, and Arktika.1.

ВИМОГИ

Ми шукаємо мотивованого старшого продюсера приєднатися до нашої команди. Робота вимагатиме керівництва інших членів виробництва, щоб керувати розробкою нашого нового проєкта та забезпечити своєчасне виконання всіх етапів.

— 7+ років досвіду в ігровій індустрії зі складними проєктами розробки ігор. Керував проєктами AAA від початку до кінця.
— Широке знання різних методів і процедур управління проєктами.
— Можливість адаптації до різних методів управління проєктами залежно від програми.
— Відмінні навички письмового та усного спілкування.
— Відмінні навички лідерства, організації та розв’язання проблем.
— Самовмотивована, цілеспрямована людина — здатна виявляти проблеми та вживати рішень.
— Вільне володіння англійською мовою.

ОБОВ’ЯЗКИ

— Працюйте безпосередньо з керівниками розробки для створення, керування та виконання графіків проєктів, планів ресурсів і процесів.
— Робота з відділом до правильної оцінки завдань, а також до створення та відстеження основних результатів.
— Безпосередньо керувати менш старшими членами виробничої групи.
— Очолюйте щоденне управління зусиллями щодо розвитку, щоб забезпечити міжвідомчу координацію та комунікацію, виконання завдань, конфлікти розкладу та ідентифікацію/рекомендації ризиків.
— Координуйте зусилля в інших сферах виробництва, включаючи аутсорсинг і маркетинг.
— Визначайте проблеми, пропонуйте рішення та, можливо, вдосконалюйте процеси, де це необхідно, щоб максимізувати ефективність усіх відділів.
— Визначайте та проактивно керуйте аспектами розвитку, які потребують додаткового керівництва.
— Інші обов’язки за дорученням керівництва виробництва.

БУДЕ ПЛЮСОМ

— Пристрасть до ігор.
— Глибоке знання минулих ігор 4A Games.
— Практичний досвід у певному аспекті розробки (3D-арт, анімація, програмування тощо).

4A Games — мультикультурна, багатонаціональна студія розробки відеоігор, розташована на Мальті та в Києві, відома своїми атмосферними шутерами від першої особи Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus і Arktika.1.